Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Talius
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Talius
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
695,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  proquinazid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Vårsæd) 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,34 l/ha 0,749 B/l
Miljøadfærd 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøeffekt 32,2 l/ha 0,0311 B/l
I alt 1,08 l/ha 0,928 B/l
 
Pesticidafgift: 134 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-201
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end ved vækststadium 49. Må i frøgræs ikke anvendes senere end ved vækststadium 49. Frøgræs må ikke bruges til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Frøgræs må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. apr. 2018 30. sep. 2022 Talius, reg.nr. 3-201
På forbudsliste 1. apr. 2024 31. dec. 2099 Talius, reg.nr. 3-201, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Talius tilhører FRAC resistens gruppe No. 13, Mode of Action gruppe E1. Talius virkemåde er ny og mekanismen er endnu ikke fuldt afklaret. På trods af dette kan der ved uhensigtsmæssig brug opbygges resistens hos meldug mod det aktive stof. For at udsætte det tidspunkt hvor sygdommene udvikler resistens bør man følge følgende retningslinjer: 1. Anvend maksimalt en behandling med Talius pr. sæson. 2. Anvend Talius forebyggende før infektionen etableres og spredes. 3. Anvend eventuelt Talius med en blandingspartner der har en anden virkemekanisme på meldug. 4. Anvend doseringer, både af Talius og blandingspartner, der giver en effektiv bekæmpelse.
Resistensklasse
13
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæske Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Sprøjte med preparatfylder Fyld tanken med vand til 50% af tank kapaciteten er nået og start omrøring. Tilsæt Talius i preparatfylderen og åben ventilen i bunden af denne for at suge produktet ind i den cirkulerende væske i sprøjtetanken. Fortsæt med at tilsætte Talius indtil den korrekte dosis er nået og fortsæt med at tilføre en eventuel blandingspartner. Luk ventilen. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er et granulat eller en tablet tilsættes disse før Talius til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/ klæbemiddel tilsættes det til sidst. Sprøjte uden preparatfylder Når der er 50 % vand i tanken, tilsættes den beregnede mængde Talius under omrøring, mens vandpåfyldningen fortsætter. Fyld efter med vand. Hvis en blandingspartner er et granulat eller en tablet tilsættes disse før Talius til tanken. Kræver blandingspartneren sprede/klæbemiddel tilsættes det til sidst. Sprøjtevæsken skal holdes i kontinuerlig omrøring under tilberedning og udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes hurtigst muligt og senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes straks.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit i original forpakning
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Entargo, Lenvyor, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, CCC 750, Cerone, Cossack OD, Cycocel 750, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Harmony 50 SX, Himalaya Pro, Kaiso Sorbie, Lamdex, Mavrik, Moddus M, Moddus Start, Proline EC 250, Proline Xpert EC 240
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Meldug 0,125-0,25 lAfgrødens stadium 25-49 Maks. 2 behandlinger pr. sæson, min. 14 dage mellem splitbehandlinger, maks. 0,5 liter pr. ha pr. år.
Havre, Vinterbyg, Vårbyg Meldug 0,125-0,25 lAfgrødens stadium 25-49 Maks. 2 behandlinger pr. sæson, min. 14 dage mellem splitbehandlinger, maks. 0,25 liter pr. ha pr. år.
Alm. rajgræs, Rødsvingel, Strandsvingel Meldug 0,125-0,25 lAfgrødens stadium 25-49 Maks. 2 behandlinger pr. sæson, min. 14 dage mellem splitbehandlinger, maks. 0,25 liter pr. ha pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner. Overskrid dog aldrig maximal dosis.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 10-17 ºC 25 ºC
Timers tørvejr ½ 1    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Afgrøden: Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af f.eks. tørke, vand, frost, næringsmangel eller tidligere sprøjtninger. Temperatur: Talius kan anvendes, når dagtemperaturen er over 6 grader og afgrøden er i aktiv vækst. Virkningen er i øvrigt ikke særlig temperatur afhængig. Ved stærkt solskin og dagtemperatur over 25° C bør sprøjtningen dog udføres efter klokken 20 om aftenen eller før klokken 06 om morgenen. Regnfasthed: Talius er regnfast når produktet er tørret ind på bladene. Sprøjt ikke i våde afgrøder der ikke tørrer i løbet af få timer efter behandlingen.
Virkemåde
Talius indeholder aktivstoffet proquinazid, der tilhører gruppen quinazoliner. Talius virker lokalsystemisk i planten med translaminar (bladgennemtrængende) transport gennem bladet. Produktet påvirker sporevitaliteten og sporespiringen så hyferne ikke trænger ind i bladet og etablerer angreb. Sporerne giver ikke ny infektion. Talius påvirker endvidere plantens eget forsvar til aktiv bekæmpelse af melduggen. Talius bekæmper meldug i hvede, rug og triticale. Talius udbringes forebyggende før sygdommen har etableret sig i afgrøden. Hvis meldugen er veletableret skal Talius blandes med en egnet partner med kurativ effekt. Talius® har ofte en forstærkende effekt sammen med andre produkter.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Søg læge og vis etiketten, hvis det er muligt. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Rens munden med vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med sæbe og rigeligt vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden da produktet er lokalirriterede. Ved fortsat hudirritation, søg læge. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigeligt vand og læge kontaktes. Øjet holdes vidt åbent under skyldningen. Rens også øjet under øjenlåget. Nødtelefon: 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Talius
Sikkerhedsdatablad
Talius
Vejledning i Planteværn  2023
Side 398 til 399
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.