Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Shirlan Ultra
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
445,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  fluazinam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 3,34 l/ha 0,300 B/l
Miljøeffekt 6,27 l/ha 0,160 B/l
I alt 1,10 l/ha 0,908 B/l
 
Pesticidafgift: 138 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
352-13
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg.
Behandlingsfrist
Må i kartofler og løg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. jun. 2018 15. apr. 2027 Shirlan Ultra, reg.nr. 352-13 - godkendelse overført fra Syngenta Nordics A/S
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. mar. 2020 15. apr. 2027 Godkendelse af Shirlan Ultra (352-13) til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Lille risiko for resistens.
Resistensklasse
29
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen, men afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller andre sprøjtninger, når midlet anvendes.
Opblandingsanvisninger
Shirlan omrystes og fyldes i den 3/4 fyldte sprøjtetank under omrøring. Efter en evt. pause foretages en grundig omrøring af sprøjtevæsken inden udsprøjtning. Ved blanding med mangan produkter, skal Shirlan tilsættes først. Shirlan må ikke blandes med spredemidler eller olier.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit. Undgå direkte sollys.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Cymbal WG, Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 32-91 5-7 dages interval mellem behandlinger. En dosering på mindre end 0.4 l/ha anbefales kun ved lavt infektionstryk af kartoffelskimmel. Shirlan Ultra skal anvendes forebyggende. Første sprøjtning udføres inden udsigt til skimmelfavorabelt vejr. Maksimalt 7 dages interval under skimmelfavorable forhold. Et sprøjteinterval på under 7 dage kan kun anbefales, hvor der er øget risiko for angreb af kartoffelskimmel. Bør ikke anvendes i perioder med stor tilvækst og kraftigt sygdomstryk. Max. 10 behandlinger pr. sæson.
Løg Løgbladgråskimmel, løgskimmel 0,5 lAfgrødens stadium 15-48 Anvendes forebyggende når løgene har 6-7 blade, herefter med 7-14 dages interval. Max. 5 behandlinger pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Fluazinam er ikke giftigt for fugle, regnorme, bier eller jordens mikroorganismer og heller ikke for nyttedyr i form af de løbebiller og edderkopper, som er blevet undersøgt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen eftervirkning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller andre sprøjtninger, når midlet anvendes.
Virkemåde
Shirlan Ultra indeholder det aktive stof fluazinam. Shirlan Ultra er et ikke-systemisk middel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene, nedsætter sporuleringen og har særdeles god virkning overfor knoldskimmel. Shirlan Ultra skal anvendes forebyggende. Første sprøjtning udføres inden udsigt til skimmelfavorabelt vejr.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Inhalation: Forventes ikke at give skadelige virkninger under normale betingelser for håndtering og brug. Huden: Midlet er ikke hudirriterende på kaninhud, men giver stærk overfølsomhed i dyreforsøg. Øjnene: Midlet er let til mildt øjeirriterende i kaninøjne. Indtagelse: Lav akut giftighed. Udover risiko for overfølsomhed er der ingen kendte langtidsvirkninger for mennesker ved normal håndtering og brug af dette produkt.
Førstehjælp
Inhalation: Bring patienten ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg læge som en sikkerhedsforanstaltning. Berøring med huden: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Forurenet tøj skal vaskes, før det anvendes igen. Kontakt med øjnene: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp. Indtagelse: Søg omgående læge og vis etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Fremkald ikke opkastning. Yderligere lægebehandling: Symptomatisk behandling og støttende pleje. Undgå aspirering af maveindhold, hvis ventrikelskylning skønnes nødvendig. Giv eventuelt aktivt kul og et afføringsmiddel. Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til Giftinformationen på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, 11 (c)
IMDG
Klasse 9, Pakkegruppe: III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Shirlan Ultra
Sikkerhedsdatablad
Shirlan Ultra
Vejledning i Planteværn  2021
Side 265 til 266
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.