Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Rotstop SC(L)
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,05 kg
Registreringsindehaver
Danstar Ferment AG
Distributør
HD2412 (tidl: HedeDanmark A/S, Skovudstyr)
Firmaets produktside
Rotstop SC(L)
Anvendes indenfor
Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
4.640,00 kr/kg  (7. jan. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
2000000000  CFU/kg  Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
880-7
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til forebyggelse af rodfordærver (sporeinfektion) på nåletræstød, specielt fyr og gran.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i bruksanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. sep. 2018 31. dec. 2024 Rotstop SC(L), reg.nr. 880-7 - godkendelse overført fra Verdera Oy
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Rotstop SC(L), reg.nr. 880-7, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Uklass.
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blanding af sprøjtevæsken: Brugsopløsningen fremstilles ved at blande flaskens indhold med vand i forholdet 1 g produkt til 1 liter vand. Indholdet i en 50 g flaske blandes med 50 liter vand. Ved behov kan der tilsættes 25 g af produktet til 25 liter vand vha.doserings-stregen på flasken. Flasken skal rystes kraftigt, før den tømmes. Produktet er nemmere at blande, når det tages ind i stuetemperatur kort tid før opblandingen.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevaring Rotstop SC(L) er et biologisk produkt, der indeholder levende svampesporer. Skal opbevares køligt. Ved opbevaring ved under +5°C bevarer produktet sin virkning i 4 måneder fra pakkedatoen. Ved opbevaring ved under -18°C er holdbarheden 12 måneder. Produktet må ikke nedfryses igen efter optøning. Pakninger, der er opbevaret ved stuetemperatur, skal anvendes i løbet af en uge. Brugsopløsning skal anvendes i løbet af 36 timer.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nåletræstød Rodfordærver 0 kgSe bemærkninger NB! Dosering i væsken 0,1% (50 g Rotstop SC(L) til 50 liter vand). Rotstop SC(L) påføres friske stød. Ved manuel udbringning anvendes 2 gram Rotstop SC(L) pr. kvm. Stødoverflade. Stødet dækkes med ca. 1 mm tykt lag af opløsningen. Ved maskinel udbringning anvendes doseringstabellen på etiketten.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 °C    
Andet Opløsningens temperatur bør ikke overstige 35 °C. Hvis Rotstop SC(L) blandes i 20 °C varmt vand, vil det øge midlets virkninge, så dette kan anbefales i kølige perioder med temperaturer under 10 °C.
Virkemåde
Effekten af Rotstop SC(L) baserer sig på at pergamentsvampen konkurrerer om voksested og næringsstoffer med rodfordærveren. Sporer af pergamentsvampen findes naturligt i luften og spredning af Rotstop SC(L) øger ikke den naturlige population.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder Phlebiopsis gigantea VRA 1835; kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Rotstop SC(L)
Sikkerhedsdatablad
Rotstop SC(L)
Vejledning i Planteværn  2021
Side 391
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.