Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Entargo
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 510 05 F
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Entargo
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
495,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  boscalid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Grøntsager) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Kartofler) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Vinterraps) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vintersæd 0,700 l/ha  1,43 BI/l
(Vårraps) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,700 l/ha  1,43 BI/l
(Ærter) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 1,11 l/ha 0,899 B/l
Miljøeffekt 6,31 l/ha 0,159 B/l
I alt 0,865 l/ha 1,16 B/l
 
Pesticidafgift: 172 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-246
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg.
Behandlingsfrist
Må i hvede og byg ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. maj 2021 15. apr. 2027 Godkendelse af Entargo (reg.nr. 19-246) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i markfrø til frøproduktion (græs- og kløverfrø)
Godkendt 20. mar. 2023 15. apr. 2027 Entargo, reg.nr. 19-246 - udvidet anvendelsesinterval

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange svampemidler er der almindelig risiko for forekomst af svampetyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor det aktive stof. Boscalid tilhører gruppen af carboxamider såkaldte SDHI-fungicider (FRAC-gruppe 7) som vurderes at have middel til høj risiko for udvikling af resistens. Der er fundet flere eksempler på delvis resistente Z. tritici og P. teres isolater i Europa. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Skift mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter, vil dog altid være at anbefale. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Entargo kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Tilberedning af sprøjtevæske: Dunken omrystes inden brug. Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr/Direkte injektion: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Entargo i fyldestationen. Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtetank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Generelt bør der være konstant omrøring under udbringning og kørsel og sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Produktet bør opbevares frostfrit og tørt i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ally 20 SX, Balaya, Broadway, Catch, CCC 750, Comet Pro, Cossack OD, Cuadro NT, Cycocel 750, Cycocel Extra, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Flexity, Harmony Plus 50 SX, Hussar Plus OD, Juventus 90, Kaiso Sorbie, Lamdex, Lenvyor, LFS Metrafenon, LFS Pyraclostrobin Pro, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Mustang forte, Optimus Max, Pirimor 500 WG, Primera Super, Proline EC 250, Propulse SE 250, Rexade 440, Saracen Delta Max, Starane 333 HL, Terpal, Tombo, Trimaxx M, Trimmer SG
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Himalaya Pro
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Knækkefodsyge 0,7 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt på knækkefodsyge (Oculimacula yallundae). Maks 1 behandling/sæson og maks 0,7 L/ha pr. sæson.
Vinterhvede, Vårhvede Hvedegråplet 0,7 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt på hvedegråplet (Zymoseptoria tritici)). Maks 1 behandling/sæson og maks 0,7 L/ha pr. sæson.
Vinterbyg, Vårbyg Bygbladplet 0,7 lAfgrødens stadium 30-69 Moderat effekt på bygbladplet (Pyrenophora teres). Maks 1 behandling/sæson og maks 0,7 L/ha pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1    
Virkemåde
Entargo indeholder aktivstoffet Boscalid. Boscalid tilhører carboxamid gruppen. Boscalid optages hurtigt i planten efter udsprøjtningen. Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne. På denne måde beskyttes også ikke behandlet bladmateriale. Boscalid virker ved at blokere for energiproduktionen i cellerne.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Brunrust 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Bygbladplet 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Bygmeldug 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Bygrust 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Gulrust 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Hvedebladplet 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Hvedemeldug 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Knækkefodsyge 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Ramularia 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
Septoria 0,7 l/ha Effekt af svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Entargo
Sikkerhedsdatablad
Entargo
Vejledning i Planteværn  2024
Side 177 til 178
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.