Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Avtar 75 NT
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Indofil Industries Limited (Netherlands)
Distributør
Indofil Industries Limited (Netherlands)
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
750  g/kg  mancozeb
Parallelprodukt, identisk med Dithane NT
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Grøntsager) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Kartofler) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Ærter) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,34 kg/ha 0,299 B/kg
Miljøadfærd 111 kg/ha 0,0090 B/kg
Miljøeffekt 4,73 kg/ha 0,212 B/kg
I alt 1,92 kg/ha 0,520 B/kg
 
Pesticidafgift: 99 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
804-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af en række svampesygdomme i kartofler, hvede, ærter, bønner, løg, porrer, gulerødder, pastinakker, blomkål, broccoli, æbler, pærer, blommer, kirsebær, solbær, ribs samt vindruer.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter, bønner, løg (inkl. skalotte- og hvidløg) og porrer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i vinterhvede ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i gulerødder, pastinakker, blomkål og broccoli ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i solbær, ribs og vindruer (spise og vin) ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes inden vækststadie BBCH 32. Må i frugttræer ikke anvendes inden 1. juni.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må, ved anvendelse i markafgrøder og grønsager, ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må, ved anvendelse i bærbuske (solbær og ribs) samt vindruer, ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må, ved anvendelse i æbler, pærer, blommer og kirsebær, ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. feb. 2019 31. jan. 2021 Avtar 75 NT, reg.nr. 804-2
På forbudsliste 1. jan. 2022 31. dec. 2099 Avtar 75 NT, reg.nr. 804-2, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet mancozeb i EU

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 (c)
IMDG
9, III
IATA
Klasse 9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Avtar 75 NT
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.