Middeldatabasen   10. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Globaztar 250 SC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 2, 3, 5, 10 og 20 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Globaztar 250 SC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  azoxystrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Kartofler) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vinterraps) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vårraps) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Ærter) 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,67 l/ha 0,150 B/l
Miljøadfærd 2,40 l/ha 0,416 B/l
Miljøeffekt 19,4 l/ha 0,0515 B/l
I alt 1,62 l/ha 0,618 B/l
 
Pesticidafgift: 79 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. maj 2019 31. dec. 2022 Globaztar 250 SC, reg.nr. 613-15

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre strobilurin-holdige produkter kun anvendes 2 gange pr. sæson. Da der er konstateret tilfælde af resistent meldug, skal Amistar benyttes i blandinger med meldugmidler, når der forekommer meldug på sprøjtetidspunktet.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen, men afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller andre sprøjtninger, når midlet anvendes.
Opblandingsanvisninger
Amistar omrystes kraftigt og fyldes i den 3/4 fyldte sprøjtetank under omrøring. Lad omrøringen køre under transport og ved udsprøjtning. Efterlad ikke sprøjtevæsken i sprøjten over længere perioder (f.eks. til næste dag). Efter frokostpause eller lign. foretages en grundig omrøring af sprøjtevæsken. Ved tankblanding med Corbel skal Amistar tilsættes først og fordeles grundigt i sprøjtevæsken inden tilsætning af Corbel. Ved blanding af Amistar+Corbel med ethephon-holdige vækstreguleringsmidler (Terpal og Cerone) skal vækstreguleringsmidlerne tilsættes til sidst. Kontroller altid blandingspartnerens anbefalinger vedr. tankmix.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit. Undgå direkte sollys.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Metaxon, Stereo 312,5 EC, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-71 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-33, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-71. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Vårhvede Brunrust, gulrust, hvedebrunplet 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, maks. 0,8 l/ha i BBCH 37-45, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Vinterbyg Bygbladplet, bygrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-33, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Vårbyg Bygbladplet, bygrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, maks. 0,8 l/ha i BBCH 37-45, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Rug Brunrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-33, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Vintertriticale Brunrust, gulrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-33, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 37-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Vårtriticale Brunrust, gulrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, maks. 0,8 l/ha i BBCH 37-45, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.
Havre Havrebladplet, kronrust 0,4-1 lAfgrødens stadium 30-69 Maks. 0,4 l/ha i BBCH 30-35, maks. 0,8 l/ha i BBCH 37-45, maks. 0,5-1,0 l/ha i BBCH 45-69. Maks. dosering pr. sæson er 1 l/ha. Maksimalt to behandlinger pr. sæson og mindst 14 dage mellem behandlinger.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er ikke skadeligt for en lang række nyttedyr, herunder rovmider, rovbiller, svirrefluer, snyltehvepse, edderkopper og guldøje.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen kendte.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC   25 ºC
Timers tørvejr 1-2      
Nattefrostrisiko   ingen frost  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Azoxystrobin virker systemisk i planten og har desuden en bladgennemtrængende (translaminar) effekt. Midlet har primært en forebyggende effekt, men også en antisporulerende effekt på visse svampesygdomme. Midlet bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2-4 uger afhængig af vækststadie, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering. Midlet er yderst skånsomt overfor afgrøden, hvilket sammen med god sygdomsbekæmpelse, god langtidseffekt og vedligeholdelse af planternes grønne bladareal, giver høje udbytter af god kvalitet.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Brunrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Bygbladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Mod bygbladplet kan også forventes tilfælde af nedsat effekt med azoxystrobin-midler. En resistens, som for tiden kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
Bygmeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Bygrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Gulrust 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Hvedebladplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Hvedemeldug 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Knækkefodsyge  l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
Ramularia 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Septoria 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia meget begrænset.
Skoldplet 1 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn  
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). INDTAGELSE: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning. HUDEN: Kommer stoffet på huden vaskes straks med vand og sæbe. Fjern forurenet beklædning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304+340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Globaztar 250 SC
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.