Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Leander
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
MCW 273 750 EC
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Leander
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  fenpropidin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,05 l/ha 0,948 B/l
Miljøadfærd 2,04 l/ha 0,491 B/l
Miljøeffekt 3,41 l/ha 0,293 B/l
I alt 0,577 l/ha 1,73 B/l
 
Pesticidafgift: 258 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-71
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til meldug i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 42 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjtefører skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 7. jul. 2023 15. maj 2028 Leander (MCW-273 750 EC), reg.nr. 396-71

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet i Leander (fenpropidin) tilhører gruppen morpholiner (FRAC gruppe 5), som vurderes at have en lav til moderat risiko for resistensudvikling. På trods af dokumentation for resistens og krydsresistens af meldug mod morpholiner er risikoen for den aktive bestanddel fenpropidin vurderet lav-moderat. Når produktet bruges i en tankblanding med svampemidler med en anden virkemekanisme, kan fenpropidin medvirke til at mindske risikoen for udvikling af resistens hos meldug.
Resistensklasse
5
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant, må kun bruges én gang pr. høstår.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Fyld tanken 1/4-1/2 med rent vand, start omrøring, tilsæt den ønskede mængde produkt og fortsæt med at fylde andre produkter i tanken. Fortsæt omrøring under blanding og ved sprøjtning for at opretholde en ensartet sprøjteblanding. Ved påfyldning af tanken skal påfyldningsslangen altid være over vandniveau for at undgå tilbagesugning. Ved klargøring af sprøjtevæske må dette ikke flyde ud i afløb, vandløb eller vandkilder.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet til, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Husk omrøring og aktivering af alle ventiler, så alle indvendige dele af sprøjten bliver rene. Lad vandet cirkulere i 10-15 minutter. Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Husk gennemskylning af kemikaliepåfyld og alle øvrige dele af systemet. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Leander bør opbevares frostfrit i uåbnet emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Meldug 0,11 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt mod meldug. Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks. 0,11 L/ha.
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Meldug 0,22 lAfgrødens stadium 33-37 Moderat effekt mod meldug. Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks. 0,22 L/ha.
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Meldug 0,3 lAfgrødens stadium 38-65 Moderat effekt mod meldug. Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks. 0,30 L/ha.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Meldug 0,11 lAfgrødens stadium 30-32 Moderat effekt mod meldug. Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks. 0,11 L/ha.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Meldug 0,17 lAfgrødens stadium 33-48 Moderat effekt mod meldug. Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks. 0,17 L/ha.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Meldug 0,23 lAfgrødens stadium 49-65 Moderat effekt mod meldug. Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks. 0,23 L/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC   25 ºC
Timers tørvejr 1/2   1    
Virkemåde
Leander er et systemisk svampemiddel som indeholder fenpropidin som aktivstof. Fenpropidin har både en lokal og systemisk virkning. Fenpropidin hører til ’morpholiner’, i den kemiske gruppe af piperidiner, kendetegnet ved en særlig god beskyttende og helbredende virkning mod meldug. Det er også effektivt mod rust, bygbladplet og skoldplet. Fenpropidin optages hurtigt af grønne dele af planten og fordeles systemisk i hele planten. Således beskyttes også nyligt frembragte dele af planten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P301+P312). VED KONTAKT MED HUDEN. Vask med rigeligt vand. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P302+P352+P312). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED INDÅNDING. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det- te kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/en læge (P305+P351+P338+P310).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH208 Indeholder fenpropidin. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352+P312 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Leander
Sikkerhedsdatablad
Leander
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.