Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Insignia
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Insignia
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  pyraclostrobin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
(Grøntsager) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
(Kartofler) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
Majs 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
(Roer) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
(Vintersæd) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
(Vårsæd) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg
(Ærter) 1,25 kg/ha  0,800 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 12,0 kg/ha 0,0830 B/kg
Miljøadfærd 8,58 kg/ha 0,117 B/kg
Miljøeffekt 2,54 kg/ha 0,393 B/kg
I alt 1,69 kg/ha 0,593 B/kg
 
Pesticidafgift: 87 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-235
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i majs.
Behandlingsfrist
Må i majs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 65.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. apr. 2021 15. sep. 2026 Insignia, reg.nr. 19-235

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) over for de anvendte aktivstoffer. Insignia indeholder pyraclostrobin, dertilhører gruppen af strobiluriner (FRAC-gruppe 11), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der fundet udbredt resistens overfor strobiluriner blandt en række svampesygdomme i korn. Der er ikke fundet tilfælde af resistens hos bladsygdomme i majs. For at undgå udviklingen af resistens anbefales det, at produktet blandes eller alterneres med produkter med anden virke mekanisme. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
11
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Insignia kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler, og det anbefales at blande med midler som indeholder aktivstoffer med anden virkningsmekanisme ved svampesprøjtninger. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Insignia må kun opbevares i originalemballagen. Produktet bør opbevares tørt og frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen. må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Majs Majsbladplet, majsøjeplet 0,5-1 kgAfgrødens stadium 31-65 Maks. 1 behandling pr. sæson. Maks 1,0 kg/ha pr. sæson. Ikke senere end vækststadium 65.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Det aktive stof i Insignia Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner, som virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, hvorved svampens ånding og energiopbygning påvirkes. Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion, hæmmes svampens videre udbredelse i bladet. Pyraclostrobin absorberes meget hurtigt i vokslaget efter udsprøjtningen. Det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Det giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 8212121 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af pulver.
P261 Undgå indånding af spray.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Insignia
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.