Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Lalstop G46 WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Danstar Ferment AG
Distributør
Borregaard BioPlant
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
1000000000  CFU/kg  Clonostachys rosea stamme J1446 (=Gliocladium catenulatum stamme J1446)
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
880-9
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse svampesygdomme i afgrøder i åbne og lukkede væksthuse samt i tunnel og på friland jf. brugsanvisningen.
Behandlingsfrist
Må i spiselige afgrøder ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. nov. 2021 31. mar. 2035 Lalstop G46 WG, reg.nr. 880-9
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. nov. 2021 31. mar. 2035 Godkendelse af Lalstop G46 WG (880-9) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i småplanter, frugtbærende grøntsager, grøntsager, salat og bladgrøntsager, krydderurter (Brassica sp.), prydplanter, træ-småplanter, jordbær og hindbær i åbne og lukkede væksthuse (Se etiketten for produktet)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. nov. 2021 31. mar. 2035 Godkendelse af Lalstop G46 WG (880-9) til mindre anvendelse mod svampesygdomme i curcubits, salat og bladgrøntsager, jordbær, hindbær, blåbær, brombær, ribs, tranebær, Brassica sp., løgplanter, gulerødder og andre rodfrugter, grønne bønner, træsmåplanter og æble på friland. (Se etiketten for produktet)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. nov. 2021 31. mar. 2035 Godkendelse af Lalstop G46 WG (880-9) til mindre anvendelse mod svampesygdomme på golfbaner og sportsbaner (Se etiketten for produktet)

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder Clonostachys rosea J1446; kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Lalstop G46 WG
Sikkerhedsdatablad
Lalstop G46 WG
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.