Middeldatabasen   1. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Azuleo
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Azuleo
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
419,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  cyazofamid
Parallelprodukt, identisk med Ranman Top
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 19,7 l/ha 0,0508 B/l
Miljøeffekt 38,7 l/ha 0,0259 B/l
I alt 2,35 l/ha 0,426 B/l
 
Pesticidafgift: 57 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
352-20
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. jan. 2022 29. jan. 2023 Azuleo, reg.nr. 352-20
På forbudsliste 1. maj 2023 31. dec. 2099 Azuleo, reg.nr. 352-20, Anvendelses- og besiddelsesforbud med kortere frist end normalt af hensyn til beskyttelsen af grundvandet

Anvendelse  
Resistensrisiko
Cyazofamid tilhører gruppen Quinone inside Inhibitors (FRAC gruppe C4) som vurderes at have en middel - høj risiko for udvikling af resistens. Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens. Følg derfor følgende regler for brug af Azuleo: 1) Anvend Azuleo forebyggende. 2) Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Azuleo. 3) Azuleo må maksimalt anvendes 6 gange pr. afgrøde pr. år. 4) Indsæt midler med forskellig virkemåde som f.eks. Fluazinam og mandipropamid. 5) Følg anvisninger om dosering og interval mellem sprøjtningerne.
Resistensklasse
21
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
7-10 dage, se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Tankblandninger: Blandbart med cymoxanil, cymoxanil and propamocarb, difenoconazole, mikronæringsmidler, pyrethroider, flonicamid og acetamiprid. Tilberedning af sprøjtevæske: 1. Fyld sprøjtetanken med ca. halvdelen af den mængde vand der behøves. Start omrøringen. Tilsæt Azuleo. 2. Tilsæt den resterende mængde vand sammen med eventuelle blandingsprodukter. 3. Tom emballage skylles med vand. Skyllevandet hældes i sprøjtetanken. 4. Hold omrøringen i gang under hele sprøjtningen. 5. Hvis der er rester tilbage i tanken efter endt sprøjtning tilsættes vand og den fortyndede væske udsprøjtes på det behandlede areal. Sprøjten rengøres efter brug. Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder end kartofler. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Zorvec Enicade
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Kaiso Sorbie, Lamdex, Mavrik, Proxanil, Revus, Shirlan Ultra, Teppeki
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,5 lForebyggende behandling Vandmængde 200-400 liter pr. ha. Afhængig af sygdomstrykket holdes et sprøjteinterval på 7 til 10 dage mellem behandlinger. Sprøjt maksimalt 3 gange i træk med Azuleo. Azuleo må maksimalt anvendes 6 gange pr. afgrøde pr. år. Bemærk desuden, at det samlede antal behandlinger med cyazofamid-baserede produkter pr. afgrødecyklus eller pr. sæson aldrig må overstige det maksimale antal, der er angivet på denne etiket.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 15 min 15 min  
Virkemåde
Cyazofamid virker flere steder i skimmelsvampens udviklingscyklus, men anvendelsen skal ske forebyggende. Der er god virkning overfor både blad- og knoldskimmel, ligesom nytilvækst beskyttes. Cyazofamid er et kontaktfungicid uden systemisk virkning. Den biokemiske virkemåde af cyazofamid er hæmning af elektrontransporten i mitokondriernes indre membran og blokering i complex III. Dette er i modsætning til strobiluriner, som virker på membranens yderside. Cyazofamid klassificeres derfor som en QiI (Quinon inside Inhibitor) mens strobiluriner klassificeres som QoI. Risikoen for resistensudvikling vurderes som middelhøj, fordi cyazofamid, i modsætning til andre skimmelfungicider, anvendes alene og uden en alternativ blandingspartner. Cyazofamid bør så vidt muligt anvendes alternerende med produkter med anden virkemekanisme og bør ikke anvendes på etablerede angreb.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefi ndende. HUDEN: Fjern forurenet tøj. Skyl huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310). INDTAGELSE: Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge ved ildebefi ndende.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Azuleo
Sikkerhedsdatablad
Azuleo
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.