Middeldatabasen   9. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

ANL-F001
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
Agronaturalis Ltd.
Distributør
Agronaturalis Ltd.
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt pulver
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
850  g/kg  kaliumhydrogencarbonat
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 12,8 kg/ha 0,0782 B/kg
I alt 12,8 kg/ha 0,0782 B/kg
 
Pesticidafgift: 54 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-05-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1008-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbletræer inklusiv planteskolekulturer af æbletræer.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 31. jan. 2022 31. okt. 2022 ANL-F001, reg. no. 1008-2
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. jan. 2022 30. apr. 2024 Godkendelse af ANL-F001 (1008-2) til mindre anvendelse i æble, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hindbær, brombær, vindrue, jordbær, løg, gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, jordskokker, skorzonerrod, peberrod, kålroe, majroe, asparges, agurk, squash, tomat, salat, krydderurter og produktion af roser til prydplanter på friland og i lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. jan. 2022 30. apr. 2024 Godkendelse af ANL-F001 (1008-2) til mindre anvendelse mod meldug i agurk, squash, tomat og krydderurter, samt mod salatskimmel i salat i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. jan. 2022 30. apr. 2024 Godkendelse af ANL-F001 (1008-2) til mindre anvendelse mod meldug i roser i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. jan. 2022 30. apr. 2024 Godkendelse af ANL-F001 (1008-2) til mindre anvendelse mod meldug i jordbær dyrket i render i åbne væksthuse
Afmeldt / registrering trukket 1. nov. 2022 30. apr. 2024 ANL-F001, reg. no. 1008-2, afmeldt i forbindelse med navneændring
På forbudsliste 1. maj 2024 31. dec. 2099 ANL-F001, reg. no. 1008-2, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Kaliumhydrogenkarbonat er et uorganisk salt, der findes i store mængder i jorden. Ved at ændre det osmotiske tryk, pH og ligevægten med karbonat/bikarbonat skabes uhensigtsmæssige betingelser for svampeoverlevelse, hvilket fremkalder nedbrydning eller kollaps af osmotisk tryk på sporer og mycelium niveau. Virkemåden for ANL-F001 indikerer, at midlets virkemåde påvirker flere steder, og at risikoen for resistens som følge heraf er lav. Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) har klassificeret kaliumhydrogenkarbonat i den ikke-klassificerede sektion, som grupperer nogle stoffer, hvorfra virkemåden ikke forstås til fulde. Ved betragtning af svampesygdomme er risikoen for resistens ved brug af ANL-F001 meget lav, da det er et middel, der påvirker flere steder, og det anbefales at bruge det i rotation med andre produkter. Resistenshåndteringsstrategi Den foreslåede resistenshåndteringsstrategi er at anvende midlet ANL-F001 forebyggende eller tidligt kurativt med doseringer, applikationsintervaller og afgrødestadier, som anbefalet i etiketten.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Æbleplanter, Æbler Æbleskurv 5 kgSe bemærkninger Første sprøjtning ved starten af blomstring BBCH 60-61. Anden sprøjtning efter blomsterudvikling og hastighed, minimum 7 dages efter den første behandling. Midlet anvendes præventivt eller umiddelbart (indenfor 8 timer) efter infektionen har fundet sted eller når de klimatiske betingelser for sygdomsudvikling er til stede. Bedste effekt opnås ved anvendelse i sporespiringsfasen. Maks. 8 behandlinger med minimum 7 dages interval. Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Kaliumhydrogenkarbonat er giftigt for cellerne i modtagelige svampe på grund af de kombinerede virkninger af pH, osmotisk tryk og specifikke interaktioner mellem karbonat/bikarbonat. Det virker ved kontakt og hæmmer udviklingen af hyphal mycelium og sporer. Disse egenskaber indikerer, at midlets virkemåde påvirker flere steder, og at risikoen for resistens som følge heraf er lav. Stærk hygrometri i dagene efter applikationer er gunstig for effektiviteten af ANL-F001.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
ANL-F001
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.