Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Proline Xpert EC 240
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Proline Xpert EC 240
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
385,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
80  g/l  tebuconazol
160  g/l  prothioconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,893 l/ha  1,12 BI/l
(Vinterraps) 0,887 l/ha  1,13 BI/l
Vintersæd 0,893 l/ha  1,12 BI/l
Vårsæd 0,893 l/ha  1,12 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 16,4 l/ha 0,0611 B/l
Miljøeffekt 37,5 l/ha 0,0267 B/l
I alt 1,95 l/ha 0,512 B/l
 
Pesticidafgift: 77 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-666
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, havre, byg og triticale med og uden udlæg.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadium 69. Må i havre og byg ikke anvendes senere end vækststadium 61. Udlægget må ikke bruges til foder eller afgræsning.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Udlægget må ikke bruges til foder eller afgræsning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder mefentrifluconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i korn ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. apr. 2022 15. aug. 2026 Proline Xpert EC 240, reg.nr. 18-666

Anvendelse  
Resistensrisiko
De to aktivstoffer i Proline Xpert EC 240 (Prothioconazol og Tebuconazol) hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. For at mindske risikoen for resistensudvikling bør produkter, der indeholder det samme DMI-produkt maximalt anvendes 2 gange pr. sæson. Det kan ikke udelukkes, at svampe udvikler nedsat følsomhed mod Proline Xpert EC 240. Sælger kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. nedsat følsomhed.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
14 dage
Opblandingsanvisninger
Fysisk blandbarhed: Proline Xpert EC 240 kan blandes med relevante midler samt med mangansulfat af god kvalitet. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Ved blandbarhed med andre produkter testes der ikke for eventuelle afgrødeskader, nedsat effekt eller andre påvirkninger af afgrøden. Se hjemmesiden www.cropscience.bayer.dk for en oversigt over fysisk testede kombinationer eller kontakt din lokale konsulent.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Bør opbevares køligt og frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, Amistar, Atlantis OD, Azaka, Broadway, Cerone, Comet Pro, Cuadro NT, Cycocel 750, DFF, Express 50 SX, Foxtrot, Harmony 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Mavrik, Medax Top, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, Nuance Max 75 WG, Pirimor 500 WG, Pixxaro EC, Primera Super, Primus, Primus XL, Proline EC 250, Prosaro, Saracen M, Starane 333 HL, Starane XL, Terpal, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, U46 M, Zypar, Mangansulfat 32, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale med udlæg, Triticale uden udlæg, Vinterbyg med udlæg, Vinterbyg uden udlæg, Vinterhvede med udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug med udlæg, Vinterrug uden udlæg Svampesygdomme 0,625 lAfgrødens stadium 30-32 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Triticale med udlæg, Triticale uden udlæg, Vinterbyg med udlæg, Vinterbyg uden udlæg, Vinterhvede med udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug med udlæg, Vinterrug uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 30-32 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 0,83 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Triticale med udlæg, Triticale uden udlæg, Vinterbyg med udlæg, Vinterbyg uden udlæg, Vinterhvede med udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug med udlæg, Vinterrug uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 33-37 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,25 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Triticale med udlæg, Triticale uden udlæg, Vinterbyg med udlæg, Vinterbyg uden udlæg, Vinterhvede med udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug med udlæg, Vinterrug uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 33-37 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Triticale med udlæg, Triticale uden udlæg, Vinterhvede med udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug med udlæg, Vinterrug uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 38-69 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Triticale med udlæg, Triticale uden udlæg, Vinterhvede med udlæg, Vinterhvede uden udlæg, Vinterrug med udlæg, Vinterrug uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 38-69 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Vinterbyg med udlæg, Vinterbyg uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 38-61 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Vinterbyg med udlæg, Vinterbyg uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 38-61 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Havre med udlæg, Havre uden udlæg, Vårbyg med udlæg, Vårbyg uden udlæg, Vårhvede med udlæg, Vårhvede uden udlæg Svampesygdomme 0,66 lAfgrødens stadium 30-32 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Havre med udlæg, Havre uden udlæg, Vårbyg med udlæg, Vårbyg uden udlæg, Vårhvede med udlæg, Vårhvede uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 30-32 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 0,83 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Havre med udlæg, Havre uden udlæg, Vårbyg med udlæg, Vårbyg uden udlæg, Vårhvede med udlæg, Vårhvede uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 33-48 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,06 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Havre med udlæg, Havre uden udlæg, Vårbyg med udlæg, Vårbyg uden udlæg, Vårhvede med udlæg, Vårhvede uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 33-48 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,33 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Havre med udlæg, Havre uden udlæg, Vårbyg med udlæg, Vårbyg uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 49-61 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Havre med udlæg, Havre uden udlæg, Vårbyg med udlæg, Vårbyg uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 49-61 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Vårhvede med udlæg, Vårhvede uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 49-69 NB! Udsæden bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.
Vårhvede med udlæg, Vårhvede uden udlæg Svampesygdomme 0,75 lAfgrødens stadium 49-69 NB! Udsæden ikke bejdset med tebuconazol eller difenoconazol. Denne behandling tæller som 100 pct. af godkendt dosis i de angivne stadier. Dette forudsætter dog, at aktivstoffet eller andre aktivstoffer omfattet af triazolreglerne ikke anvendes på andre tidspunkter i samme vækstsæson. Maks. dosis i alt 1,5 l/ha, dog maks. 0,75 l/ha pr. behandling. Dosis kan fordeles på maks. 2 behandlinger med min. 14 dages mellemrum.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6 ºC 15-18 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   over 70%  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer. Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne. Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.
Virkemåde
Proline Xpert EC 240 består af to aktivstoffer, begge fra gruppen af triazoler: Prothioconazol og Tebuconazol. Kombinationen af de to virkstoffer betyder, at Proline Xpert EC 240 virker både forebyggende og kurativt mod en række svampesygdomme. Begge stoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Proline Xpert EC 240 bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aksfusarium 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Brunrust 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Bygbladplet 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Bygmeldug 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Bygrust 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Gulrust 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Hvedebladplet 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Hvedemeldug 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Knækkefodsyge 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Ramularia 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Septoria 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
Skoldplet 0,75 l/ha Dyrkningsvejledning - svampemidler i korn Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
1)  ()  Ikke aktuel eller ikke godkendt , ()  Meget svag effekt , ()  Svag effekt (under 40%) , ()  Svag-nogen effekt (ca. 40%) , ()  Nogen effekt (40-50%) , ()  Nogen-middel effekt (ca. 50%) , ()  Middel til god effekt (51-70%) , ()  Middegod-god effekt (ca. 70%) , ()  Meget god effekt (71-90) , ()  Meget god effekt (ca. 90%) , ()  Specialmiddel (91-100%)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Indtagelse:Fremkald ikke opkastning. Søg læge. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Proline Xpert EC 240
Sikkerhedsdatablad
Proline Xpert EC 240
Vejledning i Planteværn  2024
Side 407 til 411
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.