Middeldatabasen   6. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Asperello
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,5 kg
Registreringsindehaver
Biocontrol Technologies, S.L.
Distributør
Borregaard BioPlant
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart pulver
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
1000000000000  CFU/kg  Trichoderma asperellum T34
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1038-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse svampesygdomme i afgrøder i åbne og lukkede væksthuse jf. brugsanvisningen.
Behandlingsfrist
Se etiketten.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. jul. 2022 31. maj 2024 Godkendelse af Asperello, reg.nr. 1038-1, til mindre anvendelse mod Fusarium spp. og agurkesyge (Didymella) i agurk, squash, meloner og andre i græskarfamilien i åbne og lukkede væksthuse (se produktets etiket) og Agurkesyge (Didymella sp.) i en række afgrøder i åbne og lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. jul. 2022 31. maj 2024 Godkendelse af Asperello, reg.nr. 1038-1, til mindre anvendelse mod Fusarium spp. og Pythium spp. i snitblomster/stauder/blomsterløg/knolde, pyntegrønt, prydbuske og planteskolekulturer i åbne og lukkede væksthuse (se produktets etiket) og Agurkesyge (Didymella sp.) i en række afgrøder i åbne og lukkede væksthuse
Godkendt 7. jul. 2022 31. maj 2024 Asperello, reg.nr. 1038-1
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. jul. 2022 31. maj 2024 Godkendelse af Asperello, reg.nr. 1038-1, til mindre anvendelse mod Fusarium spp. og Pythium spp. i salat, bladgrøntsager, stængelgrøntsager, krydderurter, kålplanter, jordbær, bær, forædling, og frøproduktion i åbne og lukkede væksthuse (se produktets etiket) og Agurkesyge (Didymella sp.) i en række afgrøder i åbne og lukkede væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Asperello må ikke blandes med andre produkter. Det er ikke fuldt ud fastslået hvordan pesticider (anvendt enten før eller efter Asperello) påvirker effektiviteten af Asperello. Nogle pesticider, især fungicider, kan reducere effektiviteten af Asperello. Kontakt Borregaard BioPlant ApS for nærmere information om forenelighed.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Midlet må kun opbevares i originalemballagen. Produktet skal fortrinsvis opbevares på et tørt, køligt og frostfrit sted ved + 4 °C. Udløbsdato 24 måneder efter produktionsdato ved opbevaring ved 4°C. Emballagen må ikke genbruges.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse. Midlet er skånsomt overfor nyttedyr.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Asperello er et biologisk fungicid, der beskytter planter mod svampesygdomme som Fusarium spp. og Pythium spp. generelt samt mod Agurkesyge (Didymella bryoniae) i agurker. Trichoderma asperellum T34, nyttesvampen i produktet, vokser på organisk materiale i jorden og på plantedele som rødder, stilke og blade og danner en barriere mod patogene svampe ved at konkurrere om plads og næringsstoffer. Dette aktiverer desuden plantens naturlige forsvarsmekanismer.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver/spray
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Asperello
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.