Middeldatabasen   8. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Harmonix Turf Defense
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Anvendes indenfor
Golfbaner, idrætsanlæg mv.
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
1000000000000  CFU/l  Bacillus amyloliquefaciens QST 713
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-656
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på golfbaner og græsarealer på sportspladser.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. sep. 2022 30. apr. 2024 Harmonix Turf Defense, reg.nr. 18-656

Anvendelse  
Resistensrisiko
Harmonix Turf Defense indeholder bakterien Bacillus amyloliquefaciens QST 713 der tilhører FRAC gruppe BM02. Aktivstoffet har en kompleks virkningsmekanisme. Virkningen opnås både ved direkte kontakt og indirekte ved at aktivere plantens forsvar. Derfor anses risikoen for at der udvikles resistens at være lille.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
7 dage
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: - Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort og efterset. - Fyld tanken med halvdelen af vandmængden og start omrøring. - Ryst produktet før beholderen åbnes og tilsæt den ønskede mængde til tanken. - Fyld tanken med resterende vandmængde. - Sørg for omrøring under sprøjtearbejdet. - Opblandet produkt må ikke henstå til senere brug.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten på græsarealet eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres på det behandlede areal, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes på det behandlede areal (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidigt med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Harmonix Turf Defense er et biologisk produkt og skal behandles med forsigtighed. Harmonix Turf Defense kan opbevares i 2 år ved stuetemperatur i ubrudt originalemballage. Opbevaring ved højere temperatur reducerer produktets holdbarhed.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Golfbaner, Sportsanlæg Antracnose, dollarspot, sneskimmel 25 lAfgrødens stadium 29-33 Moderat effekt mod de nævnte skadevoldere. Anvendes på etablerede græsarealer i hele vækstperioden. Vandmængde 200-600 (optimalt 500) liter pr. ha. Maks. 10 behandlinger med mindst 7 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Harmonix Turf Defense er et biologisk svampemiddel med kontaktvirkning på planternes blade, hvor svampesporer og mycelium befinder sig. Når Harmonix Turf Defense kommer ned i jorden koloniserer den rødder og hjælper med til at undertrykke svampesygdomme. Bedst virkning med Harmonix Turf Defense opnås i de tidlige faser, hvor svampen er mest modtagelig. Harmonix Turf Defense beskytter de behandlede plantedele, men for at beskytte nytilvæksten kan behandlingen gentages.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder Bacillus amyloliquefaciens QST 713; kan udløse en allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Harmonix Turf Defense
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.