Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Sporax
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Propamocarb 722 SL
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Sporax
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
722  g/l  propamocarb-HCl
(~ 605  g/l  propamocarb)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 1,59 l/ha  0,630 BI/l
Kartofler 1,64 l/ha  0,610 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 7,93 l/ha 0,126 B/l
Miljøeffekt 18,2 l/ha 0,0550 B/l
I alt 3,57 l/ha 0,280 B/l
 
Pesticidafgift: 54 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-33
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. nov. 2023 15. jun. 2026 Sporax (GLOB2008F), reg.nr. 613-33

Anvendelse  
Resistensrisiko
Propamocarb tilhører gruppen carbamater (FRAC gruppe 28) som vurderes at have en lav - medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer. Gentagen anvendelse af samme type middel kan resultere i dannelse af resistens. Det anbefales derfor at veksle med midler fra andre resistensgrupper.
Resistensklasse
28
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
7 dage
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Start med en rengjort sprøjte. 1. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring 2. Ryst dunken med Sporax og tilsæt den nødvendige mængde 3. Fyld op med vand Sprøjtevæsken skal udsprøjtes med det samme. Tilbered ikke mere sprøjtevæske, end der skal bruges.
Rengøring
Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Skyl efter med rent vand. For yderligere regler vedrørende vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret henvises til bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Sporax skal opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 1,4 lAfgrødens stadium 10-97 Maks. 6 behandlinger pr. vækstår. Minimum 7 dages interval mellem sprøjtninger. Behandlingsfrist 14 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
ingen
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 2   4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Sporax er et systemisk svampemiddel som bekæmper kartoffelskimmel ved udbringning på bladene. Virkningen er både forebyggende og helbredende, men etablerede angreb kan kun sættes i stå – ikke fjernes. Det er derfor vigtigt at sætte beskyttelsen/bekæmpelsen ind før angrebet er synligt. Sporax kan generelt bekæmpe angreb op til 2 dage efter infektionen er sket.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364). INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Kontakt læge ved vedvarende ubehag. INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge i tilfælde af ubehag.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Sporax
Sikkerhedsdatablad
Sporax
Vejledning i Planteværn  2024
Side 392
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.