Middeldatabasen   18. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Vamos
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  fluazinam
Parallelprodukt, identisk med Banjo 500 SC
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 3,34 l/ha 0,300 B/l
Miljøeffekt 6,27 l/ha 0,160 B/l
I alt 1,24 l/ha 0,809 B/l
 
Pesticidafgift: 124 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-95
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. feb. 2024 15. apr. 2027 Vamos, reg. nr. 396-95

Anvendelse  
Resistensrisiko
Fluazinam, aktivstoffet i Vamos, tilhører FRAC-gruppe 29, som vurderes at have en lav risiko for at udvikle resistens. Der er lav risiko for udvikling af resistens. Der er dog konstateret typer af kartoffelskimmel i Holland med nedsat følsomhed overfor fluazinam. Der er i Danmark ikke konstateret resistens overfor fluazinam i de seneste år. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefaler Adama at der skiftes mellem midler med forskellige virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle skadevoldere. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.
Resistensklasse
29
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
5-10
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Vamos kan blandes med insektmidler som f.eks. Lamdex. Ved blanding med manganprodukter, skal Vamos tilsættes først. Vamos må ikke blandes med spredemidler eller olier. Check altid godkendelsesstatus og følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Det anbefales ikke at blande med andre produkter, som indeholder samme aktivstof. Ved blandinger læses blandingspartnerens etikette, hvorefter der iblandes den mængde som bliver foreslået.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Vamos opbevares frostfrit, ikke tilgængeligt for børn og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Lamdex, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 10-97 Vamos skal anvendes forebyggende. Sprøjteinterval længere end 7 dage eller dosis mindre end 0,4 l/ha skal kun være når der er et lavt infektionstryk af kartoffelskimmel. Maks. 10 behandlinger pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller andre sprøjtninger, når midlet anvendes.
Virkemåde
Vamos indeholder det aktive stof fluazinam. Vamos er et ikke-systemisk middel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporerne i at spire på kartoffelbladene, nedsætter sporuleringen og har god virkning overfor knoldskimmel. Vamos skal anvendes forebyggende. Første sprøjtning udføres inden udsigt til skimmelfavorabelt vejr. Visse år kan det være aktuelt at sprøjte fra 100% fremspiring af kartoflerne.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) • Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet • Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenet tøj bør vaskes, før det anvendes igen • lndånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning • Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Vamos
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.