Middeldatabasen   28. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

FytoSave
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
FytoFend S.A.
Distributør
Borregaard BioPlant
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
12,5  g/l  COS-OGA
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 392 l/ha 0,0026 B/l
I alt 392 l/ha 0,0026 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1059-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes mod svampesygdomme i agurk, drueagurk, squash, melon, græskar, tomat, peberfrugt, aubergine og pepino dyrket i åbne og lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb Skal opbevares køligt, ved eller under stuetemperatur Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. apr. 2024 22. apr. 2031 FytoSave (Fyto11), reg.nr. 1059-2
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. apr. 2024 22. apr. 2031 Godkendelse af FytoSave (1059-2) til mindre anvendelse svampesygdomme i stenfrugt, vindruer, salatsorter, krydderurter, cikorie, rucola, radicchio, spinat, brøndkarse, andre skudplanter og andre spæde blade, jordbær, bærbuske og prydplanter i åbne og lukkede væksthuse (Se produktets etikette).

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet COS-OGA tilhører gruppen polysaccharidfremkaldere (FRAC P04) og virker ved at fremme plantens eget naturlige forsvar mod patogener fremfor direkte på skadevolderne. Der er derved ikke et direkte selektionstryk på skadevolderne, og der vurderes derfor ikke at være risiko for udvikling af resistens ved brug af FytoSave.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Typisk 7 dage, se brugsanvisningen
Opblandingsanvisninger
Ryst beholderen grundigt inden brug. Fyld sprøjtetanken halvt med vand, og tilføj FytoSave. Tænd for omrøringssystemet under påfyldningen, og lad den køre indtil afslutningen af behandlingen. Lad ikke sprøjteblandingen stå i sprøjtetanken.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og evt. traktor rengøres på vaskepladsen. Produktets omhyggeligt tømte emballage skal skylles med vand ved hjælp af et manuelt skyllesystem (tre efterfølgende omrystninger). Fortynd sprøjterester ca. 50 gange deres volumen, og sprøjt dem over de allerede behandlede områder, mens brugsanvisningen følges.
Opbevaring
Opbevar produktet i sin oprindelige emballage tæt lukket på et sikkert, køligt og tørt sted. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke udsættes for frost og varme. Undgå behandling i direkte sollys, især ved høje temperaturer (>28 °C).
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri (mide), Aphidius rhopalosiphi (snyltehveps) og Episyrphus balteatus (svirreflue).
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
FytoSave er et bekæmpelsesmiddel til bekæmpelse af meldug i en lang række væksthusafgrøder. FytoSave fungerer som et stimulerende middel til planters naturlige forsvar mod angreb fra disse patogener. Aktivstoffet COS-OGA er et oligosaccharid-kompleks bestående af oligopectater stabiliseret af chitooligosaccharider. COS-OGA er et molekyle, der ikke virker direkte på patogenet, men derimod udløser plantens naturlige forebyggende forsvarsmekanismer mod patogener. Afgrøder behandlet præventivt med COS-OGA opbygger et mere responsivt naturligt forsvar mod patogener, og forsvarer sig derfor hurtigere og mere effektivt mod svampesygdomme.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle bemærkninger: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Ved indtagelse: Skyl munden. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hudkontakt: Fjern kontamineret beklædning. Vask grundigt med vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen Øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skyldning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Anvisninger til lægen: Behandling: behandles symptomatisk. Kontakt Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 for efterfølgende behandling på sygehuset.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder xxxxxx. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
FytoSave
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.