Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Taegro
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,37 kg
Registreringsindehaver
Novozymes A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
130  g/kg  Bacillus amyloliquefaciens FZB24
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  
Registreringsnummer
875-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af visse svampesygdomme i vindruer på friland, samt agurk, courgette, melon, salat, tomat, aubergine, chili, peber og jordbær i åbne og lukkede væksthuse. Samt til mindre anvendelse i visse afgrøder i åbne og lukkede væksthuse samt i tunnel og på friland jf. brugsanvisningen.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. maj 2024 1. jun. 2033 Godkendelse af Taegro, reg.nr. 875-2, til mindre anvendelse mod svampesygdomme i en række kulturer.
Godkendt 23. maj 2024 1. jun. 2033 Taegro, reg.nr. 875-2

Anvendelse  
Resistensrisiko
Taegro indeholder aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens FZB24 som tilhører FRAC gruppe BM 02. Risikoen for at udvikle resistens er ukendt, men anses for at være lav.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
3-7 dage, se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC    
Timers tørvejr   2    
Lysintensitet   moderat  
Virkemåde
Taegro er baseret på den naturligt forekommende mikroorganisme Bacillus amyloliquefaciens FZB24. Taegro virker forebyggende og har tre virkemekanismer: 1. Bakterien koloniserer på ydersiden af bladet og skaber en fysisk barriere for patogener. 2. Bakterien udskiller biologisk aktive molekyler som har effekt på patogener. 3. Bakterien forbedrer plantens forsvar mod patogener.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af pulver.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Taegro
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.