Middeldatabasen   14. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

CCC 700
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Klarsø A/S
Distributør
DLA Agro A.m.b.A.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
102,00 kr/l  (27. sep. 2016)
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
700  g/l  chlormequat-chlorid
(~ 543  g/l  chlormequat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,63 l/ha  0,380 BI/l
(Vintersæd) 1,31 l/ha  0,761 BI/l
(Vårsæd) 1,31 l/ha  0,761 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 10,9 l/ha 0,0915 B/l
Miljøeffekt 3,98 l/ha 0,251 B/l
I alt 2,55 l/ha 0,392 B/l
 
Pesticidafgift: 80 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
49-8
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af vinterhvede, rug, havre og vårhvede
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug og havre ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 25. sep. 1995 24. sep. 2005 CCC 700
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse. NB Forbud gælder kun CCC 700 med reg.nr. 49-8. CCC 750 med samme reg.nr. er stadig godkendt.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R51 Giftig for organismer, der lever i vand.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.