Middeldatabasen   24. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cycocel Extra
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
115,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Flydende middel
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
460  g/l  chlormequat-chlorid
(~ 357  g/l  chlormequat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 4,00 l/ha  0,250 BI/l
Vintersæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårsæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,09 l/ha 0,324 B/l
Miljøadfærd 16,8 l/ha 0,0594 B/l
Miljøeffekt 6,44 l/ha 0,155 B/l
I alt 1,86 l/ha 0,539 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-13
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end væksstadie BBCH 32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3)
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. jul. 2003 31. dec. 2099 Cycocel Extra - forbud mod anvendelse i pærer pga. manglende MRL-værdi
Godkendt 4. sep. 2015 28. feb. 2028 Cycocel Extra, reg.nr. 19-13

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H301 Giftig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P301+P310+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden.
P302+P352+P312 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1760
RID_ADR
8.66 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cycocel Extra
Sikkerhedsdatablad
Cycocel Extra
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.