Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cycocel 750
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 062 03W
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Cycocel 750
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
111,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  chlormequat-chlorid
(~ 582  g/l  chlormequat)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,45 l/ha  0,408 BI/l
Vintersæd 1,23 l/ha  0,815 BI/l
Vårsæd 1,23 l/ha  0,815 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,09 l/ha 0,324 B/l
Miljøadfærd 10,3 l/ha 0,0968 B/l
Miljøeffekt 3,95 l/ha 0,253 B/l
I alt 1,48 l/ha 0,674 B/l
 
Pesticidafgift: 110 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-22
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i vinterhvede, vårhvede, havre, rug, triticale og frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32. Halm fra frøgræs må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. jul. 2015 28. feb. 2028 Cycocel 750, reg.nr. 19-22

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
2-3 uger
Opblandingsanvisninger
Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og efterset for eventuelle belægninger. Det samme gælder for dyser, filtre og sier. Tanken fyldes 3/4 op med rent vand. Cycocel 750 tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Cycocel 750 kan blandes med de fleste ukrudts- og svampemidler.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.
Opbevaring
Cycocel 750 bør ikke opbevares ved temperaturer lavere end -10 °C i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder, og ikke over 40 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agroxone, Atlantis OD, Balaya, Cantus, Catch, Cerone, Cleave, Comet Pro, Cossack OD, Cuadro NT, Entargo, Flexity, Hussar OD, Hussar Plus OD, Juventus 90, Kayak, Lenvyor, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Optimus Max, Othello, Pico 750 WG, Pixxaro EC, Primus XL, Proline EC 250, Propulse SE 250, Serrate, Starane XL, Trimaxx M, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Amistar, Ariane FG S, Curbatur, DFF, Diflanil 500 SC, Evure Neo, Express 50 SX, Flurostar XL, Foxtrot, Glacis, Harmony Plus 50 SX, Himalaya Pro, Legacy 500 SC, LFS Boscalid, LFS Cycloxydim, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Metrafenon, LFS Prothioconazol, LFS Pyraclostrobin Pro, LFS Trinexapac-ethyl, Mavrik, Mirador Forte EC, Mixin, Moddevo, Mustang forte, Nicanor SG, Orius Gold, Primera Super, Profound, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Ratio Super 50 SX, Ricorso, Savvy, Sempra 500 SC, Sempra SC, Sonis, Stemper, Talius EC, Topik EC, Tridus 250
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Broadway, Rexade 440
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Lejesæd 1-1,5 lAfgrødens stadium 25-32 Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32. Laveste dosering ved lav risiko for lejesæd. Samlet dosering må ikke overstige 1,5 L/ha pr år.
Vårhvede Lejesæd 0,8-1 lAfgrødens stadium 25-32 Ikke senere end st. 32.
Triticale Lejesæd 1 lAfgrødens stadium 25-32 Ikke senere end st. 32.
Rug Lejesæd 1-1,5 lAfgrødens stadium 25-32 Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32. Samlet dosering må ikke overstige 1,5 L/ha pr år.
Havre Lejesæd 1-1,5 lAfgrødens stadium 30-32 Ikke senere end st. 32.
Frøgræs Lejesæd 2 lAfgrødens stadium 25-32 Ad 1 gang eller i split og ikke senere end st. 32. Samlet dosering må ikke overstige 2,0 L/ha pr år. Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   >3    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Virkemåde
Chlormequat-chlorid er et vækstreguleringsmiddel, der griber ind og hæmmer plantens syntese af gibberellinsyre (GA1), som er et plantehormon. Gibberelin har indflydelse på celledeling og strækningsvækst. I behandlede afgrøder reduceres de internodier der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere. Den apikale dominans reduceres, så lavere rangerende sideskud udvikles.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp Generel anvisning: Aftag forurenet beklædning. Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigelig vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H301 Giftig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P301+P310+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden.
P302+P352+P312 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1760
RID_ADR
8, III
IMDG
8, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cycocel 750
Sikkerhedsdatablad
Cycocel 750
Vejledning i Planteværn  2023
Side 184 til 188
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.