Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Stabilan Extra
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Stabilan Extra
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
115,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  chlormequat-chlorid
(~ 582  g/l  chlormequat)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,45 l/ha  0,408 BI/l
Vintersæd 1,23 l/ha  0,815 BI/l
Vårsæd 1,23 l/ha  0,815 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 10,9 l/ha 0,0915 B/l
Miljøeffekt 3,98 l/ha 0,251 B/l
I alt 2,14 l/ha 0,467 B/l
 
Pesticidafgift: 81 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-16
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, vinterrug, triticale, havre og frøgræs .
Behandlingsfrist
Må i rug og hvede ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32. Må i havre, triticale og frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 31. Halm fra frøgræs må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Halmen fra frøgræs må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. jul. 2003 31. dec. 2099 Stabilan Extra - forbud mod anvendelse i pærer pga. manglende MRL-værdi
Godkendt 4. feb. 2016 28. feb. 2028 Stabilan Extra, reg.nr. 347-16

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Efter trekvart fyldning af sprøjten med den nødvendige væskemængde startes returløbet og Stabilan Extra tilsættes. Stabilan Extra kan blandes med en række midler. Dog skal brugsanvisningen for blandingspartneren altid følges nøje. Stabilan Extra kan blandes med mikronæringsstoffer, svampemidler og ukrudtsmidler. Det frarådes, at blande mere end én blandings partner sammen med Stabilan Extra. Dosering af Stabilan Extra bør reduceres med 20%, når det udsprøjtes i blanding med svampe- og ukrudtsmidler.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktoren rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tillstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler som f.eks. All Clear Extra. Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. I øvrigt henvises till Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsemidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1598 af 18 december 2014. Tankspuledyse: Er en sådan monteret, lettes rengøringen meget, da der spares både tid og vand. Rengør sprøjten ved at fylde 100-150 liter vand i en 1000 liters tank (10-15 %), og så lade tankspuledysen arbejde i den angivne tid. Tankspuledysen anvendes også ved skylninger med rent vand, eftersom den sikrer, at tanken skylles overalt indvendigt.
Opbevaring
Stabilan Extra bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Cuadro NT, Juventus 90, Kaiso Sorbie, Metaxon, Nuance Max 75 WG, Saracen M, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Lejesæd 0,4-0,5 lAfgrødens stadium 25-30 Korte sorter. En behandling.
Vinterhvede Lejesæd 0,9 lAfgrødens stadium 25-30 Mellemlange sorter. En behandling.
Vinterhvede Lejesæd 0,9-1,2 lAfgrødens stadium 25-30 Lange sorter. En behandling.
Vinterhvede Lejesæd 0,9-1 lAfgrødens stadium 25-30 Delt behandling.
0,3 lAfgrødens stadium 30-32
Vårhvede Lejesæd 0,5-0,9 lAfgrødens stadium 25-30  
Triticale Lejesæd 1 lAfgrødens stadium 30-31  
Rug Lejesæd 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-32 En behandling.
Rug Lejesæd 0,75-0,9 lAfgrødens stadium 25-30 Delt behandling. Der følges op med et andet godkendt vækstreguleringsmiddel ca. 7-14 dage efter sprøjtningen med Stabilan Extra.
Havre Lejesæd 1,5 lAfgrødens stadium 30-31  
Frøgræs Lejesæd 2 lAfgrødens stadium 30-31 En behandling.
Frøgræs Lejesæd 1 lAfgrødens stadium 30 Delt behandling.
1 l2. sprøjtning 7-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   3   4  
Virkemåde
Stabilan Extra er et effektivt vækstreguleringsmiddel, der forbedrer stråstyrken hos triticale, vinterrug, vinterhvede, vårhvede og havre.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand, og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352+P312 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1760
RID_ADR
8, III
IMDG
8, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Stabilan Extra
Sikkerhedsdatablad
Stabilan Extra
Vejledning i Planteværn  2021
Side 192 til 196
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.