Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Terpal
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
BAS 098 00W
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Terpal
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
195,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
155  g/l  ethephon
305  g/l  mepiquat-chlorid
(~ 233  g/l  mepiquat)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,49 l/ha  0,286 BI/l
(Vinterraps) 1,07 l/ha  0,939 BI/l
Vintersæd 1,73 l/ha  0,577 BI/l
Vårsæd 0,866 l/ha  1,15 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 10,4 l/ha 0,0964 B/l
Miljøeffekt 15,7 l/ha 0,0638 B/l
I alt 4,77 l/ha 0,210 B/l
 
Pesticidafgift: 39 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-4
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs.
Behandlingsfrist
Behandlet hvede, rug, triticale og byg må anvendes til foder. Behandlet halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Må i vinterhvede, vinterrug, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadium 49 og i frøgræs ikke senere end vækststadium 39.
Forbehold
Behandlet hvede, rug, triticale og byg må anvendes til foder. Behandlet halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i vinterhvede, vinterrug, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadium 49 og i frøgræs ikke senere end vækststadium 39. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. feb. 2014 28. feb. 2025 Terpal, reg.nr. 19-4
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. okt. 2014 28. feb. 2025 Godkendelse af Terpal (19-4) til mindre anvendelse til vækstregulering i prydplanter i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. apr. 2016 28. feb. 2025 Godkendelse af Terpal (19-4) til mindre anvendelse til vækstregulering af nordmannsgran og nobilis juletræer. Vejledning fås hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. jan. 2022 28. feb. 2025 Godkendelse af Terpal (reg.nr. 19-4) til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 1. mar. 2025 31. dec. 2099 Terpal, reg.nr. 19-4, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen risiko.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuelt spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer.Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder alle dyser, filtre og sier. Tanken fyldes 3/4 op med rent vand. Terpal tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen.Terpal kan blandes med de fleste svampemidler. Tilsæt Terpal til sidst, når blandingspartneren er godt fordelt i sprøjtevæsken. Terpal må ikke blandes med ukrudtsmidler.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Terpal bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Catch, Comet Pro, Cuadro NT, Entargo, Flexity, Input EC 460, Juventus 90, Proline EC 250, Propulse SE 250, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Curbatur, Evure Neo, Folicur Xpert EC 240, Glacis, LFS Metrafenon, LFS Prothioconazol, LFS Pyraclostrobin Pro, Mavrik, Profound, Proline Xpert EC 240, Prosaro, PRO-Tector
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Balaya, Himalaya Pro, Lenvyor
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cleave, Cossack OD, Flurostar XL, Hussar OD, Hussar Plus OD, Metaxon, Mixin, Pixxaro EC, Primus XL, Starane 333 HL, Starane XL, Zypar, Mangansulfat 32, Yaravita Gramitrel
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterbyg Lejesæd 1-2 lAfgrødens stadium 31-49 Ikke senere end vækststadium 49.
Vårbyg Lejesæd 0,5-1 lAfgrødens stadium 31-49 Ikke senere end vækststadium 49.
Vinterrug Lejesæd 1-1,2 lAfgrødens stadium 31-49 Ikke senere end vækststadium 49.
Vinterhvede Lejesæd 1-1,2 lAfgrødens stadium 31-49 Ikke senere end vækststadium 49.
Triticale Lejesæd 1-1,2 lAfgrødens stadium 31-49 Ikke senere end vækststadium 49.
Hundegræs, Rajgræs, Rødsvingel, Timothe Lejesæd 2 lAfgrødens stadium 31-39 Ikke senere end vækststadium 39. Halmen fra frøgræs behandlet med Terpal må ikke opfodres.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 15-20 ºC 23 ºC
Luftfugtighed 60 % 80-90 %  
Timers tørvejr 3   4-5    
Lysintensitet   ikke stærk sol  
Virkemåde
Terpal indeholder 2 vækstregulerende stoffer der optages gennem planternes blade. Mepiquat-chlorid griber ind i og hæmmer plantens syntese af gibberellin. Gibberellin har indflydelse på celledeling og strækningsvækst. I behandlede afgrøder reduceres de internodier der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere. Den apikale dominans reduceres så lavere rangerende sideskud udvikles. Den anden komponent, ethephon, omdannes i planten til ethylen, der er et naturligt forekommende plantehormon. Ethylen hæmmer transporten af auxin i planten. Dette medfører nedsat strækningsvækst pga. reduktion af cellediningshastigheden, samt en kraftigere stængeltykkelse. Ethephon behandling stimuler udviklingen af lavere rangerende sideskud. Ukrudtsbekæmpelse bør være foretaget inden sprøjtning med Terpal og med en afstand på mindst 8-10 dage. Terpal må ikke blandes med ukrudtsmidler. Ved udsigt til nattefrost eller regn indenfor 4 timer, bør sprøjtning udsættes. Anvendelse af Terpal bør kun ske i tætte, veludviklede afgrøder i god vækst og med rigelig forsyning af vand og næringsstoffer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generel anvisning: Aftag forurenet beklædning.Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag. Hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P234 Opbevares kun i den originale beholder.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3265
RID_ADR
Klasse 8, pakkegruppe III
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Klasse 8, pakkegruppe III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Terpal
Sikkerhedsdatablad
Terpal
Vejledning i Planteværn  2024
Side 337 til 338
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.