Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Topflor
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
SePRO Corporation
Distributør
SiLa Plantebeskyttelse ApS v./Henrik Sivertsen og Jens Jørgen Larsen
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
3.320,00 kr/l  (27. feb. 2015)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
7,2  g/l  flurprimidol
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,74 l/ha 0,575 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 1,74 l/ha 0,575 B/l
 
Pesticidafgift: 62 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
629-12
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthus. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen Dispensationen til anvendelse gælder i perioden: 15. februar - 15. juni 2015. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 15. juni 2015.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. dec. 2004 1. maj 2009 Topflor - fornyet godkendelse på ny formulering
På forbudsliste 1. sep. 2009 2. mar. 2010 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)
På forbudsliste 2. jul. 2010 16. jan. 2011 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)
På forbudsliste 16. maj 2011 16. feb. 2012 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)
På forbudsliste 18. jun. 2012 17. feb. 2013 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)
På forbudsliste 19. jun. 2013 25. mar. 2014 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)
På forbudsliste 24. jul. 2014 14. feb. 2015 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)
På forbudsliste 16. jun. 2015 31. dec. 2099 Topflor - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R60 Kan skade forplantningsevnen.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Topflor
Sikkerhedsdatablad
Topflor
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.