Middeldatabasen   4. juni 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Ethephon + mepiquat-chlorid
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
155  g/l  ethephon
305  g/l  mepiquat-chlorid
(~ 233  g/l  mepiquat
Parallelprodukt, identisk med Terpal
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,49 l/ha  0,286 BI/l
(Vinterraps) 1,07 l/ha  0,939 BI/l
Vintersæd 1,73 l/ha  0,577 BI/l
Vårsæd 0,866 l/ha  1,15 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 10,4 l/ha 0,0964 B/l
Miljøeffekt 15,7 l/ha 0,0638 B/l
I alt 4,77 l/ha 0,210 B/l
 
Pesticidafgift: 39 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-125
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterhvede, vinterrug, triticale, byg og frøgræs.
Behandlingsfrist
Behandlet hvede, rug, triticale og byg må ikke anvendes til foder. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Må i vinterhvede, vinterrug, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadium 49 og i frøgræs ikke senere end vækststadium 39.
Forbehold
Behandlet hvede, rug, triticale og byg må ikke anvendes til foder. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Må i vinterhvede, vinterrug, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadium 49 og i frøgræs ikke senere end vækststadium 39. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med behol-dere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. feb. 2014 28. feb. 2025 LFS-Ethephon + mepiquat-chlorid, reg.nr. 318-125
Under revurdering 1. mar. 2025 31. dec. 2099 LFS-Ethephon + mepiquat-chlorid, reg.nr. 318-125, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H290 Kan ætse metaller.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P234 Opbevares kun i den originale beholder.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P390 Absorber udslip for at undgå materielskade.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3265
RID_ADR
Klasse 8, pakkegruppe III
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Klasse 8, pakkegruppe III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Ethephon + mepiquat-chlorid
Sikkerhedsdatablad
LFS Ethephon + mepiquat-chlorid
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.