Middeldatabasen   3. juli 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Medax Top
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Medax Top
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
195,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/l  mepiquat-chlorid
(~ 229  g/l  mepiquat)
50  g/l  prohexadion-calcium
(~ 42,4  g/l  prohexadion)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,61 l/ha  0,623 BI/l
Vintersæd 1,33 l/ha  0,750 BI/l
Vårsæd 1,00 l/ha  1,000 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 13,3 l/ha 0,0751 B/l
Miljøeffekt 22,5 l/ha 0,0445 B/l
I alt 5,92 l/ha 0,169 B/l
 
Pesticidafgift: 38 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-201
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, triticale, rug, byg og havre ikke anvendes senere end vækststadie 39. Behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. nov. 2016 31. dec. 2022 Medax Top, reg.nr. 19-201
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. sep. 2017 31. dec. 2022 Godkendelse af Medax Top (reg.nr. 19-201) til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter/planteskolekulturer på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. okt. 2017 31. dec. 2022 Godkendelse af Medax Top (reg.nr. 19-201) til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. sep. 2019 31. dec. 2022 Godkendelse af Medax Top (reg.nr. 19-201) til mindre anvendelse til vækstregulering om efteråret af hybrid-vinterbyg til fremavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2020 31. dec. 2022 Godkendelse af Medax Top (reg.nr. 19-201) til mindre anvendelse til vækstregulering i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse.
Under revurdering 1. jan. 2023 31. dec. 2099 Medax Top, reg.nr. 19-201, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Generelt bør Medax Top tilsættes til sidst efter at blandingspartneren er fuldt opløst i tanken.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
Medax Top bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 30 °C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Comet Pro, Cycocel 750, Entargo, Flexity, Folicur EW 250, Folicur Xpert, Input EC 460, Juventus 90, Proline Xpert, Propulse SE 250, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Alliance, Atlantis OD, Cleave, Cossack OD, Cythrin 500, Flurostar XL, Folicur Xpert EC 240, Himalaya Pro, Hussar OD, Hussar Plus OD, LFS Pyraclostrobin Pro, M-750, Metaxon, Mirador 250 SC, Mixin, Mustang forte, NF-M 750, Othello, Pixxaro EC, Primus XL, Proline EC 250, Proline Xpert EC 240, Prosaro EC 250, PRO-Tector, Starane XL, SweDane MCPA 750, Topik EC, Zypar, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Broadway, Rexade 440, Serrate, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug, Vårbyg Lejesæd, vækstregulering 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-39 Maks. 1,5 l pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vårhvede Lejesæd, vækstregulering 0,5-1 lAfgrødens stadium 30-39 Maks. 1,0 l pr. sæson ad én gang eller i split. Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Havre Lejesæd, vækstregulering 0,75 lAfgrødens stadium 30-39 Maks. 0,75 l pr. sæson ad én gang eller i split. Er der forudgående anvendt et andet vækstreguleringsmiddel bør der IKKE behandles med Medax Top. Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Hundegræs, Rødsvingel, Strandsvingel Lejesæd, vækstregulering 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-39 Maks. 1,5 l pr. sæson ad én gang eller i split. Halmen må ikke anvendes til opfodring.
Rajgræs Lejesæd 0,75-1,5 lAfgrødens stadium 30-49 Maks. 1,5 l pr. sæson ad én gang eller i split. Halmen må ikke anvendes til opfodring.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Andet Medax Top bør kun anvendes i tætte veludviklede afgrøder med rigelige forsyninger af vand og næringsstoffer. Den bedste virkning af Medax Top opnås ved høj luftfugtighed og høj lysintensitet. Morgensprøjtning kan anbefales og sprøjt ikke i stærk solskin midt på dagen. Ved udsigt til nattefrost bør sprøjtning udsættes.
Virkemåde
Aktivstofferne i Medax Top mepiquat-chlorid og prohexadione-calcium supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten. Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og mepiquat-chlorid fordeles systemisk i planten, mens prohexadione primært transporteres opad i planten. I afgrøder behandlet med Medax Top reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Behandling medfører nedsat strækningsvækst pga. reduktion af celledelingshastigheden, hvorved strået bliver kortere og kraftigere. Både mepiquat-chlorid og prohexadione stimuler udviklingen af lavere rangerende sideskud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask forurenede hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klass.
RID_ADR
Ikke klass.
IMDG
Ikke klass.
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Medax Top
Sikkerhedsdatablad
Medax Top
Vejledning i Planteværn  2021
Side 352 til 353
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.