Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ethylbloc-Tabs
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Rohm and Haas Europe Trading ApS
Distributør
SiLa Plantebeskyttelse ApS v./Henrik Sivertsen og Jens Jørgen Larsen
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Brusetablet
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
6,3  g/kg  1-methylcyclopropen
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
Miljøadfærd 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
Miljøeffekt 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
I alt 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. tab.

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
624-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til behandling af ethylen-følsomme prydplanter (potteplanter og afskårne blomster).
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. jan. 2011 16. mar. 2016 Ethylbloc-Tabs
På forbudsliste 17. sep. 2017 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ethylbloc-Tabs
Sikkerhedsdatablad
Ethylbloc-Tabs
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.