Middeldatabasen   7. juli 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Trimaxx
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 3 og 5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Trimaxx
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
262,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
175  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 156  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,571 l/ha  1,75 BI/l
Vintersæd 0,714 l/ha  1,40 BI/l
Vårsæd 0,571 l/ha  1,75 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,47 l/ha 0,224 B/l
Miljøadfærd 65,7 l/ha 0,0152 B/l
Miljøeffekt 73,3 l/ha 0,0137 B/l
I alt 3,96 l/ha 0,252 B/l
 
Pesticidafgift: 36 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 27-08-2020, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-45
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs.
Behandlingsfrist
Behandling må i hvede, triticale, rug og byg ikke foretages senere end vækststadie BBCH 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. feb. 2014 26. feb. 2019 Udvidet anvendelse af Trimaxx, reg.nr. 396-45
Afmeldt / registrering trukket 27. feb. 2019 26. aug. 2020 Trimaxx, reg.nr. 396-45, afmeldt i forbindelse med overførsel til nyt firma
På forbudsliste 27. aug. 2020 31. dec. 2099 Trimaxx, reg.nr. 396-45, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding Alle de under blandinger nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Trimaxx under forudsætning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes er det vigtigt, at begge etiketteforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Bland aldrig Trimaxx med mere end ét produkt inklusiv spredemidler.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Trimaxx bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Bell, CCC 750, Comet, Cycocel 750, Fastac 50, Fighter 480, Input EC 460, Juventus 90, Karate 2,5 WG, Maredo 125 SC, Mavrik Vita, Mirador 250 SC, Mirador Forte, Opera, Opus, Orius 200 EW, Orius Max 200 EW, Pirimor G, Pixxaro EC, Proline EC 250, Proline Xpert, Starane XL, Zypar, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Comet Pro, Cythrin 500, Evure Neo, Folicur EW 250, Kaiso Sorbie, M-750, Metaxon, NF-M 750, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Primus 250 WG, Saracen M, Starane 333 HL, Tomahawk 200 EC, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Broadway, Primera Super, Rexade 440, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug Lejesæd 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 31-39 Rug er den kornafgrøde der lettest går i leje, hvorfor vækstregulering ofte er nødvendig. Anvend 0,3-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (BBCH 31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd.
Hvede Lejesæd 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 31-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (BBCH 31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 l/ha. I det tidligste vækststadium kan laveste dosis (0,2 l/ha) tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha CCC (chlormequat-chlorid) produkt.
Triticale Lejesæd 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 31-39 Anvend 0,3-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (BBCH 31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd.
Vinterbyg Lejesæd 0,2-0,5 lAfgrødens stadium 31-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (BBCH 31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risiko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 l/ha.
Vårbyg Lejesæd 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 31-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (BBCH 31-39). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Der bør aldrig sprøjtes på tørkestressede planter.
Havre Lejesæd 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 31-34 Anvend 0,2-0,4 l/ha Trimaxx i strækningsfasen (BBCH 31-34). Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Der bør aldrig sprøjtes på tørkestressede planter.
Frøgræs Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Anvendes i strækningsfasen i marker med kraftig vækst. I god vækst, afgrøden må ikke være tørkestresset, eller stresset af andre forhold.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC 10 ºC  
Timers tørvejr 1   2    
Nattefrostrisiko   ingen betydning  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Aktiviteten af Trimaxx stiger med stigende lysintensitet.
Virkemåde
Trimaxx er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter- og vårsæd samt frøgræs. Trimaxx modvirker lejesæd samtidig med, at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Førstehjælp: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand (S28). Ved mistanke om forgiftning kontaktes lægen. Medbring etiketten. Læs desuden afsnittet om førstehjælp i leverandørbrugsanvisningen.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Trimaxx
Sikkerhedsdatablad
Trimaxx
Vejledning i Planteværn  2019
Side 484 til 491
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.