Middeldatabasen   13. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Cuadro 25 EC
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
CHA 8830, Cuadro
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Cheminova A/S
Distributør
Cheminova A/S
Firmaets produktside
Cuadro 25 EC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
300,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 222  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 46,0 l/ha 0,0218 B/l
Miljøeffekt 51,3 l/ha 0,0195 B/l
I alt 24,2 l/ha 0,0413 B/l
 
Pesticidafgift: 17 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-45
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs, rødsvingel, strandsvingel, timothe og hundegræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end vækststadie 39 før høst. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie 34 før høst. Frøgræshalm må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Frøgræshalm må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. feb. 2013 30. apr. 2020 Cuadro 25 EC, reg.nr. 11-45
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. feb. 2013 30. apr. 2020 Godkendelse af Cuadro 25 EC (11-45) til mindre anvendelse i engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel. Vejledning findes på Cuadro 25 EC etiketten
Under revurdering 1. maj 2020 31. dec. 2099 Cuadro 25 EC, reg.nr. 11-45, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Cuadro 25 EC fyldes i. Fyld 75% af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Cuadro 25 EC, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Cuadro 25 EC skal udbringes.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate 20 WG, Amistar, Bell, CCC 750, Comet, Cycocel 750, Fastac 50, Flexity, Foxtrot, Juventus 90, Karate 2,5 WG, Nexide CS, Nuance WG, Orius 200 EW, Pirimor G, Proline EC 250, Proline Xpert, Rubric, Starane XL, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Topik, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Azaka, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Primus 250 WG, Saracen, Saracen M, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Cossack OD, Hussar OD, Hussar Plus OD, Othello, Primera Super, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Vækstregulering 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Vårhvede Vækstregulering 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Vinterbyg Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. I år med øget risiko for lejesæd, og i blødstråede sorter, anvendes 0,6 l/ha Cuadro 25 EC.
Vårbyg Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. Højeste dosis ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Havre Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 30-34 Anvend 0,3 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. Havre må aldrig behandles senere end stadie 34.
Rug Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Rug er den mest blødstråede kornart. Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Triticale Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro 25 EC i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Alm. rajgræs Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,4-0,8 l/ha Cuadro 25 EC i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide. Rajgræs kan behandles frem til skridning.
Italiensk rajgræs Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,4-0,8 l/ha Cuadro 25 EC i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide. Rajgræs kan behandles frem til skridning.
Rødsvingel Vækstregulering 0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,8 l/ha Cuadro 25 EC i rødsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro 25 EC kan evt. blandes med et CCC-produkt.
Strandsvingel Vækstregulering 0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,8 l/ha Cuadro 25 EC i strandsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro 25 EC kan evt. blandes med et CCC-produkt.
Timothe Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstreguleringen foretages fra begyndende strækningsvækst når 1. knæ er synligt. Anvend 0,4-0,8 l/ha Cuadro 25 EC.
Hundegræs Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstregulering foretages fra begyndende strækningsvækst først I maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4-0,8 l/ha Cuadro 25 EC.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC >10 ºC  
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Der må kun vækstreguleres på planter der er i god vækst. Nattefrost efter behandling har ingen indflydelse på effekten.
Virkemåde
Cuadro 25 EC er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter uanset om det er vårsæd eller vinter - sæd. Cuadro 25 EC kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro 25 EC modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro 25 EC optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Dette resulterer i kortere og stærkere strå.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Ved ubehag bringes vedkommende straks i frisk luft. Tilkald straks læge eller ambulance, hvis ubehag ikke forsvinder straks. Kontakt med huden: Fjern straks forurenet tøj og fodtøj. Skyl med meget vand og vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp hvis der opstår symptomer for hudirritation. Kontakt med øjnene: Skyl omgående med meget vand eller isotonisk øjenskyller, mens øjenlågene åbnes indimellem, indtil kemikaliet ikke findes mere. Kontaktlinser fjernes efter få minutter, og øjnene skylles igen. Søg straks lægehjælp. Indtagelse: Fremkaldelse af opkastning kan ikke anbefales. Skyl munden og drik flere glas vand eller mælk. Hvis opkastning sker, skyl munden og drik væske igen. Konsulter en læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cuadro 25 EC
Sikkerhedsdatablad
Cuadro 25 EC
Vejledning i Planteværn  2017
Side 480 til 487
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.