Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Proxy
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Proxy
Anvendes indenfor
Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
277,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  ethephon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vinterraps) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Vintersæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vårsæd) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 15,5 l/ha 0,0643 B/l
Miljøeffekt 15,1 l/ha 0,0662 B/l
I alt 1,80 l/ha 0,555 B/l
 
Pesticidafgift: 88 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-545
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af Nordmannsgran til juletræer.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. nov. 2013 3. okt. 2022 Proxy, reg.nr. 18-545
På forbudsliste 4. apr. 2024 31. dec. 2099 Proxy, reg.nr. 18-545, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Vækstreguleringsmiddel - ingen risiko.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten eller dunken er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis tryksprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver med andre midler. Tanken fyldes halvt op med rent vand og den afmålte mængde Proxy® hældes i tanken. Tanken efterfyldes med vand. Sørg for god omrøring og foretag behandling umiddelbart efter blanding af sprøjtevæsken.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten, slange og ruller rengøres på en vaskeplads. En uvasket sprøjte skal placeres under tag. Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nordmannsgran Vækstregulering 0,4 lMaj-juni Udbringning: Proxy må kun anvendes ved pårulning. Proxy påføres ved at rulle produktet på topskuddene med specielle ruller (Easy Roller anbefales). Proxy udbringes med håndbårne sprøjter såsom en lille tryksprøjte med påmonterede ruller eller en dunk med påmonteret pumpe, slange og ruller. Tilberedning: Proxy behandling af topskuddene foretages første gang i vækstperioden i maj-juni, når topskuddene har nået en længde på 10-15 cm eller ca. en tredjedel af sidste års topskudslængde. Udspring af topskud hos Nordmannsgraner foregår normalt over en periode i løbet af maj måned, hvorfor det er nødvendigt at behandle en kultur af 2 gange i vækstsæsonen for at behandle hvert enkelt topskud ved den optimale længde. Det er nødvendigt at afmærke de behandlede træer, så de ikke bliver behandlet igen (evt. med farvetoner i sprøjtevæsken). Ofte vil det være hensigtsmæssigt at behandle nordmannsgranernes topskud fra træerne er 2-4 år eller 100 cm høje frem til året før fældning. Dosering: Til begrænsning af topskudsvæksten anvendes 0,5-0,75% opløsning, dvs. 5-7,5 ml Proxy i 1 l vand. Der anvendes 5-10 ml opløsning pr. træ, hvilket svarer til 0,4 L Proxy pr. ha ved 6000-8000 træer pr. ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen forbehold
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 15 ºC 24 ºC
Luftfugtighed   80-90% RH  
Timers tørvejr 2   4    
Andet Den bedste effekt opnås ved at behandle tidligt på dagen. Ved behandling af skud under 10 cm længde samt behandling i stærk sol må påregnes risiko for svidningsskade.
Virkemåde
Ved optagelse af ethephon i plantevæv sker der en langsom nedbrydning til ethylen og phosphat. Kun plantehormonet ethylen, der virker ældende/modnende, har virkning på topskudsvæksten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Proxy
Sikkerhedsdatablad
Proxy
Vejledning i Planteværn  2017
Side 236 til 237
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.