Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Dazide Enhance
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Fine Agrochemicals Ltd.
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
850  g/kg  daminozid
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
 
Pesticidafgift: 50 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
544-6
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter og krusantemum og solsikker til afskæring.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Der må højest behandles 0,1 ha per dag. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Efter sprøjtning skal væksthuset være afspærret mindst 16 timer. Ved håndtering af behandlede afgrøder på prydplanter i væksthuse skal der anvendes arbejdstøj. Kemisk bestandige handsker og angivne re-entry intervaller eller nedsatte arbejdstider i afgrøden skal overholdes jf. nedenstående: Ved vanding og inspektion af behandlede planter: - Dag 0-1: arbejde må ikke finde sted i afgrøden - Dag 2: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 3 og frem: arbejde må finde sted i afgrøden 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner. Generelt arbejde i potteplanter - Dag 0-1: arbejde må ikke finde sted i afgrøden - Dag 2-6: arbejde i afgrøden må kun finde sted 2 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 7: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 8 og frem: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner Generelt arbejde i krysantemum og solsikker ud over høst - Dag 0-1: arbejde må ikke finde sted i afgrøden - Dag 2-4: arbejde i afgrøden må kun finde sted 2 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 5: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 6 og frem: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner. Ved høst af krysantemum eller solsikker - Dag 0-7: arbejde må ikke finde sted i afgrøden - Dag 8-9: arbejde i afgrøden må kun finde sted 2 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 10: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 11 og frem: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker, visir og åndedrætsværn (FP2, P2 eller lign.) ved blanding og påfyldning. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker og en todelt beskyttelsesdragt som er kemikaliebestandig og vandtæt ved håndholdt udbringning. Planter skal dyrkes på tætte planteborde med afløb til opsamling af vand eller på tæt belægning med opsamling af pesticidholdigt vand, herunder kondensvand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Hvis midlet anvendes i planteskolekulturer der bærer spiselig frugt, skal frugter fjernes før salg. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. feb. 2024 15. sep. 2026 Dazide Enhance, reg.nr. 544-6, omklassificering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Dazide Enhance
Sikkerhedsdatablad
Dazide Enhance
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.