Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Medax Max
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
6 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Medax Max
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
320,00 kr/kg  (21. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
75  g/kg  trinexapac-ethyl
(~ 66,7  g/kg  trinexapac)
50  g/kg  prohexadion-calcium
(~ 42,4  g/kg  prohexadion)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,800 kg/ha  1,25 BI/kg
Vintersæd 0,909 kg/ha  1,10 BI/kg
Vårsæd 0,800 kg/ha  1,25 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 139 kg/ha 0,0072 B/kg
Miljøeffekt 116 kg/ha 0,0086 B/kg
I alt 63,4 kg/ha 0,0158 B/kg
 
Pesticidafgift: 5 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-224
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i rug, vinterhvede, triticale og vinterbyg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 med højest 2 behandlinger og minimum 7 dage mellem hver behandling. Må i rug, hvede (vinter), triticale og byg (vinter og vår) og vinterhavre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39 ved den høje enkeltdosering. Må i rug, vinterhvede, triticale og vinterbyg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 ved den lave enkeltdosering. Må i vårhavre ikke anvendes senere end vækststadie 34. Må i vårhvede maximalt anvendes 0,3 kg/ha efter vækststadie 35. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 i rajgræs og vækststadie BBCH 39 i øvrige frøgræsser. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac eller prohexadion, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. dec. 2020 15. dec. 2025 Medax Max, reg.nr. 19-224, godkendelse af splitdoseringer i vårbyg og vårhvede
Under revurdering 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Medax Max, reg.nr. 19-224, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Minimum 7 dage mellem hver behandling i rug, vinterhvede, triticale og vinterbyg.
Opblandingsanvisninger
Følgende anvisning for tilberedning bør overholdes ved brug af Medax Max: Sprøjten fyldes ½ op med rent vand, hvorefter Medax Max tilsættes præparatfyldeudstyret i en jævn strøm svarende til vandets flow i aggregatet. Medax Max tilsættes generelt som 1. middel og eventuelle øvrige produkter tilsættes herefter. Der skal være konstant omrøring under fyldning.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejleding om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
Medax Max bør opbevares tørt og frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Balaya, Comet Pro, Cycocel 750, Entargo, Flexity, Juventus 90, Lenvyor, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Atlantis OD, Cleave, Cossack OD, Flurostar 180, Himalaya Pro, Metaxon, Mirador 250 SC, Mustang forte, Othello, Pixxaro EC, Primus, Primus XL, Proline EC 250, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Topik EC, Trimmer 500 WG, U46 M, Zypar, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Broadway, Rexade 440, Serrate, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Vækstregulering 0,3-0,75 kgAfgrødens stadium 29-39 Ved split min. 7 dage mellem behandlinger. Max 1,0 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end st. 39 ved den høje enkeltdosering. Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 ved den lave enkeltdosering. Max to behandlinger pr. sæson.
0,3-0,5 kgAfgrødens stadium 39-49
Vinterbyg Vækstregulering 0,5-1 kgAfgrødens stadium 29-39 Ved split min. 7 dage mellem behandlinger. Max 1,0 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end st. 39 ved den høje enkeltdosering. Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 ved den lave enkeltdosering. Max to behandlinger pr. sæson.
0,3-0,5 kgAfgrødens stadium 39-49
Vinterrug Vækstregulering 0,5-1 kgAfgrødens stadium 29-39 Ved split min. 7 dage mellem behandlinger. Max 1,0 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end st. 39 ved den høje enkeltdosering. Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 ved den lave enkeltdosering. Max to behandlinger pr. sæson.
0,5-0,75 kgAfgrødens stadium 39-49
Vintertriticale Vækstregulering 0,3-0,75 kgAfgrødens stadium 29-39 Ved split min. 7 dage mellem behandlinger. Max 1,0 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end st. 39 ved den høje enkeltdosering. Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 ved den lave enkeltdosering. Max to behandlinger pr. sæson.
0,5 kgAfgrødens stadium 39-49
Vinterhavre Vækstregulering 0,3-0,75 kgAfgrødens stadium 29-39 Kun én behandling. Max 0,75 kg/ha pr sæson.
Vårhvede Vækstregulering 0,3-0,5 kgAfgrødens stadium 29-39 1-2 behandlinger. Min. 7 dages interval ved delt behandling. Max 0,5 kg/ha pr sæson. Efter vækststadium 35 max. 0,3 kg/ha. Må ikke anvendes senere end st. 39.
Vårbyg Vækstregulering 0,3-0,5 kgAfgrødens stadium 29-39 1-2 behandlinger. Min. 7 dages interval ved delt behandling. Max 0,5 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end st. 39.
Vårhavre Vækstregulering 0,3-0,5 kgAfgrødens stadium 29-34 Kun én behandling. Max 0,5 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end vækststadium 34.
Rajgræs til frøavl Vækstregulering 1 kgAfgrødens stadium 29-49 Kun én behandling. Max 1,0 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end vækststadium 49.
Frøgræs Vækstregulering 1 kgAfgrødens stadium 29-39 NB! Gælder andre frøgræsser end rajgræs. Kun én behandling. Max 1,0 kg/ha pr sæson. Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1    
Virkemåde
Medax Max indeholder 2 aktive stoffer prohexadione-Ca og trinexapac-ethyl. Prohexadione-Ca og trinexapac-ethyl er begge klassificerede som acylcyclohexanediones. De reducerer niveauet af aktive gibberelliner. På kornafgrøder bliver det udtrykt ved en reduktion af længden af internodierne og eventuelt stænglen på behandlede planter. Resultatet af behandlingerne er mere kompakte afgrøder, der samtidig har mindre risiko for lejesæd. Trinexapac-ethyl fordeler sig systemisk i planten mens prohexadione-Ca primært fordeles opad i planten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P330 Skyl munden. P333 + P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder trinexapac-ethyl. Kan udløse allergisk reaktion
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Medax Max
Sikkerhedsdatablad
Medax Max
Vejledning i Planteværn  2021
Side 474 til 475
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.