Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ethylbloc-Tabs TB
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
AgroFresh Holding France S.A.S.
Distributør
SiLa Plantebeskyttelse ApS v./Henrik Sivertsen og Jens Jørgen Larsen
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Brusetablet
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
6,3  g/kg  1-methylcyclopropen
Parallelprodukt, identisk med Ethylbloc-Tabs
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
Miljøadfærd 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
Miljøeffekt 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
I alt 0,0000 tab./ha 0,0000 B/tab.
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. tab.

Godkendelse  
Registreringsnummer
833-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til behandling af ethylen-følsomme prydplanter (potteplanter og afskårne blomster) i lukkede rum, inklusive lukkede lastbil rum.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø grundet indendørs anvendelse
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. aug. 2016 31. dec. 2024 Ethylbloc-Tabs TB, reg.nr. 833-2
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Ethylbloc-Tabs TB, reg.nr. 833-2, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ethylbloc-Tabs TB
Sikkerhedsdatablad
Ethylbloc-Tabs TB
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.