Middeldatabasen   9. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Pomoxon Extra
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Pomoxon Extra (nåletræer)
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Pomoxon Extra
Anvendes indenfor
Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.600,00 kr/l  (12. sep. 2017)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
29  g/l  alpha-naphthyl-eddikesyre
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 30,0 l/ha 0,0333 B/l
Miljøeffekt 629 l/ha 0,0016 B/l
I alt 9,10 l/ha 0,110 B/l
 
Pesticidafgift: 14 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
347-45
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2019: Må kun anvendes til vækstregulering af nåletræer. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 15. maj til 15. august 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 15. august 2019.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Må kun anvendes til vækstregulering af nåletræer Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Ved håndtering af behandlede juletræer på friland skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 16. aug. 2017 14. maj 2018 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-30: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. aug. 2018 20. maj 2019 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-33: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. aug. 2019 31. dec. 2099 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-45: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandbarhed: Pomoxon Extra kan blandes med ionisk additiver (dog kun ved anvendelse i nåletræer). Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld sprøjtebeholderen med halvdelen af den beregnede vandmængde. Tilsæt Pomoxon Extra under konstant omrøring og tilsæt den sidste mængde vand. Ved anvendelse af ionisk additiv tilføjes dette til sidst.
Rengøring
Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes med faktor 50. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandtanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjting foregår af 2-3 gange. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes på det behandlede areal. - Fyld vand i tanken – 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm under kørsel sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal, f.eks. på marken. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra, eller lignende produkt, pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets opdaterede bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Pomoxon Extra bør opbevares mørkt og tempereret, et sted, der er beregnet til opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   15-25 ºC  
Luftfugtighed   80-95% RH  
Timers tørvejr   3-4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet For at opnå den optimale effekt bør behandlingen ske, når træet har de bedste vækstbetingelser og ikke er under nogen form for stress. Behandling ved høje temperaturer med intenst solskin bør undgås. Det bør bemærkes, at der kan opstå mindre kloroser (gulfarvning) efter behandlingen. Gulfarvningen er ikke permanent og vil således forsvinde lidt efter lidt.
Virkemåde
Pomoxon Extra anvendes til vækstregulering af nåletræer. 1-naphtyleddikesyre (NAA) er et produkt i gruppen auxiner. Optagelsen af NAA sker hurtigt, hvorefter det fordeles i den pågældende plante. Der kan forventes en virkning få dage efter behandlingen. Påføringen skal ske på tørre træer. For at opnå den bedste effekt bør træerne holdes tørre i op til 3-4 timer efter behandlingen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pomoxon Extra
Sikkerhedsdatablad
Pomoxon Extra
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.