Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran til og med 2021)
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Anvendes indenfor
Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.600,00 kr/l  (12. sep. 2017)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
29  g/l  alpha-naphthyl-eddikesyre
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 30,0 l/ha 0,0333 B/l
Miljøeffekt 629 l/ha 0,0016 B/l
I alt 9,10 l/ha 0,110 B/l
 
Pesticidafgift: 15 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
357-55
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2021: Må kun anvendes til vækstregulering af nordmannsgran. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 1. maj til 1. august 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 1. august 2021.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Brugere skal ved sprøjtning anvende handsker og arbejdstøj ved blanding, påfyldning og udbringning. Ved håndtering af behandlede juletræer efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker. Arbejde i behandlede juletræer må først finde sted 2 dage efter sprøjtning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 3 meter fra §3 områder for at beskytte vilde planter.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ved udsprøjtning ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 16. aug. 2017 14. maj 2018 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-30: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. aug. 2018 20. maj 2019 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-33: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. aug. 2019 14. jun. 2020 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-45: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. aug. 2020 11. apr. 2021 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-49: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. aug. 2021 31. dec. 2099 Pomoxon Extra, reg.nr. 347-55: Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran til og med 2021)
Sikkerhedsdatablad
Pomoxon Extra (disp. nordmannsgran til og med 2021)
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.