Middeldatabasen   12. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Tridus 250
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 5 og 10 l
Registreringsindehaver
Globachem NV
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Tridus 250
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 222  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 46,0 l/ha 0,0218 B/l
Miljøeffekt 51,3 l/ha 0,0195 B/l
I alt 7,13 l/ha 0,140 B/l
 
Pesticidafgift: 28 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
613-19
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, havre, rug og triticale samt græsfrø.
Behandlingsfrist
Må i rug, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45. Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 25. jul. 2018 30. apr. 2019 Tridus 250, reg.nr. 613-19 - godkendelse overført fra Inter-Trade A/S
Under revurdering 1. maj 2019 31. dec. 2099 Tridus 250, reg.nr. 613-19, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Præparatfyldeudstyr: - Fyld ca. 75% af den ønskede vandmængde i beholderen. - Omrøreren startes. Omrøreren skal køre under hele proceduren - også under udsprøjtningen. - Ryst dunken. Den beregnede mængde Tridus 250 tilsættes via præparatfyldeudstyret. - Tilsæt den resterende mængde vand. - Udsprøjtning foretages umiddelbart efter blandingen. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.
Rengøring
Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Direkte injektion: Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Med præparatfyldeudstyr: Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken og præparatfyldeudstyret straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 906 af 24. juni 2016 eller eventuel senere udgave
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally SX, Amistar (Syngenta Nordics A/S), Ariane FG S, CCC 750, Cerone, Comet, Cycocel 750, Express ST, Fastac 50, Harmony Plus ST, Juventus 90, Karate 2,5 WG, M-750, Metaxon, NF-M 750, Opera (BASF A/S), Opus (BASF A/S), Pirimor G
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Broadway, Cossack OD, Hussar, Hussar OD, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Vækstregulering 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I det tidligste vækststadium kan laveste dosis (0,2 l/ha) tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha CCC (chlormequat-chlorid) produkt.
Vinterbyg Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risiko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,6 l/ha.
Vårbyg Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter.
Rug Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Rug er den kornafgrøde der lettest går i leje, hvorfor vækstregulering ofte er nødvendig. Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd.
Triticale Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd.
Havre Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 30-34 Havre må aldrig behandles senere end BBCH 34.
Rødsvingel Vækstregulering 0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst ca. 25. april, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha under de fl este forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem.
Alm. rajgræs, Italiensk rajgræs Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Anvendes i strækningsfasen i marker med kraftig vækst.
Timothe Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst, når 1. knæ er synligt.
Engsvingel Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Kan være aktuel i strækningsstadiet frem til skridning i kraftige marker i god vækst.
Strandsvingel Vækstregulering 0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Kan anbefales under de fl este forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem. Det vigtigste er, at afgrøden er i god vækst og vækstforholdene i øvrigt er optimale, når der vækstreguleres.
Hundegræs Vækstregulering 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt og planten er i god vækst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC 10 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 3      
Lysintensitet   høj  
Nattefrostrisiko ingen betydning    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoff et hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). ØJENKONTAKT: Kommer stoff et i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. INHALATION: Søg frisk luft.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Tridus 250
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.