Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Primo Maxx II
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Primo Maxx II
Anvendes indenfor
Golfbaner, idrætsanlæg mv.
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
116,4  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 103  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,859 l/ha  1,16 BI/l
(Vintersæd) 1,07 l/ha  0,931 BI/l
(Vårsæd) 0,859 l/ha  1,16 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 96,8 l/ha 0,0103 B/l
Miljøeffekt 106 l/ha 0,0095 B/l
I alt 5,16 l/ha 0,194 B/l
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-247
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af græsarealer på golfbaner og sportspladser samt på rekreative arealer med offentlig adgang.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Ved håndholdt udbringning skal sprøjteførere anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 9. nov. 2018 30. apr. 2020 Primo Maxx II (A19238C), reg.nr. 1-247

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Golfbaner, Rekreative græsarealer, Sportsanlæg Vækstregulering 0,4-3,2 lSe bemærkninger Dosering afhænger af arealtype, græsart og sæson, se nærmere i brugsanvisningen på etiketten. Mindste interval mellem gentagne behandlinger er 7 dage. Max. 16 liter pr. ha pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr   12    
Nattefrostrisiko   ingen frost  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Anvend ikke på græs, der er stresset på grund af frost eller mangel på fugt i jorden; græsset kan da blive beskadiget.
Virkemåde
Aktivstoffet i Primo Maxx II, trinexapac-ethyl, stopper midlertidigt produktionen af gibberelinsyre, et væksthormon, der regulerer plantens højdetilvækst. Trinexapac-ethyl optages af græsplantens blade og transporteres systemisk til plantens vækstpunkter. Efter behandlingen vokser græsset langsommere end i ubehandlede områder, og højdevæksten reduceres. Primo Maxx II er ikke virksomt i tokimbladede ukrudsarter; sådanne bør bekæmpes før vækstregulatoren anvendes.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H332 Farlig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3028
RID_ADR
9; III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Primo Maxx II
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.