Middeldatabasen   20. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Moddevo
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Moddevo
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
245,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 222  g/l  trinexapac)
Parallelprodukt, identisk med Moddus Start
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 45,2 l/ha 0,0221 B/l
Miljøeffekt 49,3 l/ha 0,0203 B/l
I alt 8,52 l/ha 0,117 B/l
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-249
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32. Må i rug ikke anvendes senere end vækststadie 33. Må i frøgræs anvendes fra vækststadie BBCH 30 til BBCH 49. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter BBCH 33.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde. Se regneeksempel på etiketten.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. mar. 2019 30. apr. 2022 Moddevo, reg.nr. 1-249
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. okt. 2020 30. apr. 2022 Godkendelse af Moddevo (reg.nr. 1-249) til mindre anvendelse til vækstregulering af hestebønner til modenhed
Under revurdering 1. maj 2022 31. dec. 2099 Moddevo, reg.nr. 1-249, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Minimum 7 dages interval mellem to behandlinger.
Opblandingsanvisninger
Bland aldrig Moddevo med mere end ét produkt. Med Syngentas nuværende kundskaber kan de fleste produkter anvendes i en tankblanding med Moddevo under forudsætning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes er det vigtigt, at begge etiketteforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Læs i øvrigt Bek. nr. 1401 af 26. November 2018: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Ariane FG S, CCC 750, Ceando, Cerone, Cleave, Comet, Cycocel 750, Fastac 50, Folicur EW 250, Juventus 90, Lamdex, M-750, Mavrik, Mavrik Vita, Metaxon, Mirador Forte, Mustang forte, NF-M 750, Opera, Opus, Primus, Primus XL, Proline EC 250, Prosaro EC 250, Riza, Rubric, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Atlantis OD, Broadway, Cossack OD, Hussar OD, Hussar Plus OD, Rexade 440
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Othello, Tombo, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hvede Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Hvede Vækstregulering 0,15 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,15 l2. sprøjtning
Vinterbyg, Vårbyg Vækstregulering 0,6 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Vinterbyg, Vårbyg Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,3 l2. sprøjtning
Rug Vækstregulering 0,5 lAfgrødens stadium 25-33 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha. Ved behov for vækstregulering efter stadie 30, anbefales Moddus M/Sonis frem til stadie 39.
Rug Vækstregulering 0,25 lAfgrødens stadium 25-33 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,25 l2. sprøjtning
Triticale Vækstregulering 0,5 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Triticale Vækstregulering 0,25 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,25 l2. sprøjtning
Havre Vækstregulering 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 25-32 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Havre Vækstregulering 0,2 lAfgrødens stadium 25-32 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,2 l2. sprøjtning
Frøgræs Vækstregulering 0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter BBCH 33.
Frøgræs Vækstregulering 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter BBCH 33.
0,4 l2. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Moddevo anvendes bedst om formiddagen når temperaturen er stigende. Moddevo optages og kan anvendes så snart der er aktiv vækst i afgrøden Aktiviteten af Moddevo stiger med stigende lysintensitet. Afgrøden der behandles med Moddevo skal være i god vækst og må ikke være påvirket af tørke eller anden stress (ex havrerødsot), hverken ved eller umiddelbart efter behandlingen med Moddevo, da det i enkelte tilfælde kan give skader på afgrøden. Blanding med produkter der er formuleret med kraftige sprede-klæbemidler og andre stoffer der fremmer optagelsen, kan øge risikoen for skade. Ved blanding med triazoler kan man reducere doseringen med ca. 20 %. Der skal dog atid blandes med en dosering på minimum 0,15 l/ha.
Virkemåde
Moddevo er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. Moddevo modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Moddevo
Sikkerhedsdatablad
Moddevo
Vejledning i Planteværn  2021
Side 466 til 473
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.