Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Kudos
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
2,5 kg
Registreringsindehaver
Fine Agrochemicals Ltd.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Kudos
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/kg  prohexadion-calcium
(~ 84,8  g/kg  prohexadion)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 kg/ha  1,000 BI/kg
(Vintersæd) 1,00 kg/ha  1,000 BI/kg
(Vårsæd) 1,00 kg/ha  1,000 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 699 kg/ha 0,0014 B/kg
Miljøeffekt 177 kg/ha 0,0056 B/kg
I alt 141 kg/ha 0,0071 B/kg
 
Pesticidafgift: 3 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
544-7
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i æbler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 55 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. mar. 2019 31. maj 2027 Kudos (FAL 2010), reg.nr. 544-7
Mindre anvendelse / Off-label godk. 9. mar. 2020 31. maj 2027 Godkendelse af Kudos (544-7) til mindre anvendelse til vækstregulering i kirsebær

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Opblanding: Tilsæt den nødvendige mængde Kudos til den halvfyldte sprøjtetank under omrøring. Skyl alle tomme beholdere grundigt og tilsæt skyllevæsken til sprøjtetanken. Fyld beholderen og fortsæt omrøring under sprøjtning. Blandingspartnere: Bland ikke Kudos med andre vækstreguleringsmidler, pesticider eller gødninger. Især må du ikke anvende Kudos sammen med bladgødning indeholdende calcium eller gibberelliner. Hvor der anvendes gibberellinholdige produkter i frugtplantagen, anbefales et minimumsinterval på 3 dage til behandlingen med Kudos.
Rengøring
Rengøring Skyl tanken tre gange med rent vand og udsprøjt væsken på det behandlede areal umiddelbart efter. Et rengøringsmiddel kan tilsættes til skyllevandet, hvis det ønskes. Blandbarhed
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Æbler Vækstregulering 1,25 kgFra afgrødens stadium 31 Til kontrol af skudvæksten i æbler, skal en første sprøjtning finde sted ved begyndelsen af aktiv skudvækst (fra vækststadium BBCH 31), når nye skud ikke er mere end 5 cm lange (eller ved afslutningen af blomstringen) og behandlingen kan gentages efter 3 til 5 uger. Skudvæksten begrænses bedst med tidligere sprøjtninger; derfor er typisk anbefaling at udføre den første sprøjtning, når nye skud er 2 til 5 cm lange. Vandmængde 500-2000 liter pr. ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Behandlingsfrist 55 dage.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   10-15 ºC 22 ºC
Timers tørvejr   4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Anvendes på aktivt voksende planter og på en tør afgrøde. Sprøjt ikke planter under stressbetingelser som tørke eller i stærk solskin. I tilfælde hvor temperaturen er over 22 ° C eller ved lav relativ fugtighed, anbefales det at sprøjte om aftenen.
Virkemåde
Kudos er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i æbler for at kontrollere skudvæksten. Prohexadione hæmmer gibberellinsyre biosyntesen. Det reducerer skudvæksten ved at begrænse forlængelse af internodier. Som en følge af dette kan behovet for beskæring reduceres, luftcirkulationen i trætoppene forbedres ligesom lysgennemtrængningen bliver bedre.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved kontakt med huden, vask med rigelig sæbe og vand. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med koldt vand, og læge kontaktes. Ved indtagelse, søg læge omgående og vis denne beholder eller etikette.
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Kudos
Sikkerhedsdatablad
Kudos
Vejledning i Planteværn  2021
Side 397 til 398
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.