Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

ConShape
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
2 l
Registreringsindehaver
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Distributør
HD2412 (tidl: HedeDanmark A/S, Skovudstyr)
Firmaets produktside
ConShape
Anvendes indenfor
Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2.625,00 kr/l  (28. apr. 2020)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
104  g/l  abscisinsyre
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 541 l/ha 0,0019 B/l
Miljøeffekt 166 l/ha 0,0060 B/l
I alt 127 l/ha 0,0079 B/l
 
Pesticidafgift: 4 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
526-21
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af Abies nordmanniana.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Skal opbevares frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. apr. 2020 30. jun. 2025 ConShape (VBC-30151), reg.nr. 526-21

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at udstyret er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis udstyret har været anvendt til opgaver i andre afgrøder. Efterfølgende skylles udstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter hældes op i tanken.
Rengøring
Rengøring af udstyr Indvendig rengøring for udstyr med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Sprøjtetanken vaskes straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udrulning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. 2. Skyllevandet tømmes på marken. Udvendig: Rengøring af udstyr skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Conshape bør opbevares tørt og køligt. Opbevares i et ventileret rum. Bør beskyttes mod direkte sollys og andre varme kilder. Bør opbevares utilgengæligt for børn og ikke i nærheden af drikke- eller madvarer.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nordmannsgran Vækstregulering 0,6-1,2 lSe bemærkninger Påføres med rulle på øverste halvdel af topskuddene, når disse har den ønskede længde på 25-30 cm afhængigt af vejret. Topskudslængden kan varierer fra træ til træ og kan derfor kræve forskellige behandlingstidspunkter. Vækstkraftige træer behandles fra en træhøjde på ca. 80 cm, og derefter hvert år frem til salg. Der må anvendes op til 100 ml Conshape pr. liter vand. Behandling en gang årligt. Forbruget af sprøjtevæske skal være 2 ml pr. træ, dog maks, 1,2 l/ha svarende til 6.000 træer pr. ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 4   6-8    
Virkemåde
Ingen oplysninger

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til giftinformationen eller læge i tilfælde af ubehag. Ved kontakt med huden: Fjern kontamineret tøj. Vask med rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer. Ved kontakt med øjnene: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Ring til læge eller giftinformationen ved irritation. I tilfælde af indtagelse: Skyl munden. Fremprovoker ikke opkastning. Ring omgående til læge eller giftinformationen.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
ConShape
Sikkerhedsdatablad
ConShape
Vejledning i Planteværn  2024
Side 141
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.