Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

1,4SIGHT
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
DormFresh Limited
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
993,7  g/l  1,4-dimethylnaphtalen
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 5,75 l/ha 0,174 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 5,75 l/ha 0,174 B/l
 
Pesticidafgift: 45 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
964-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler.
Behandlingsfrist
Må i kartofler senest anvendes 30 dage før bearbejdning. Behandlede kartofler må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Behandlede kartofler må ikke bruges til foder. Brugere skal anvende handsker og åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger når beholderen er åben. Beholderen med produktet skal være tilsluttet tågegeneratoren via et tætsluttende skruelåg med slange, for at sikre et lukket kredsløb under tågesprøjtning. Må højest anvendes til 2000 tons kartofler på lager. Efter tågesprøjtning skal lageret være afspærret i mindst 24 timer. Personale må først gå ind på lageret, når friskluftsventialtion har kørt i minimum 30 minutter. Der må kun arbejdes på lageret i 30 minutter per dag indtil 30 dage efter behandling. I denne periode skal der anvendes åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger. Friskluftsventilation af lageret må ikke foregå hvis vindhastigheden er under 3 m/s. Friskluftsventilation af lageret skal foregå i tidsrummet 00 - 04. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav (anvendes på lager).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav (anvendes på lager).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav (anvendes på lager).
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. nov. 2020 30. jun. 2025 1,4SIGHT, reg.nr. 964-1

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P391 Udslip opsamles.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
1,4SIGHT
Sikkerhedsdatablad
1,4SIGHT
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.