Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Linde Ethylene 100%
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Linde Gas A/S
Distributør
Linde Gas A/S
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Gas
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  ethylen
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,0 kg/ha 0,100 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 10,0 kg/ha 0,100 B/kg
 
Pesticidafgift: 34 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1028-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til modning og farveregulering af bananer samt til farveregulering af citrusfrugter i lukkede lagerrum.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Det er ikke tilladt at gå ind i lokalet under behandling. Lokalerne må først frigives efter gasning, når koncentrationen af ethylen er nået ned under 200 ppm. For at undgå indånding af gas under tilkobling og afkobling af gasflasker skal der bæres åndedrætsværn. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted (P403). Beskyttes mod sollys (P410). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav (ndendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 7. jun. 2022 31. aug. 2024 Linde Ethylene 100% (100% Ethylene), reg.nr. 1028-1

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af gas.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
P381 Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
P403 Opbevares på et godt ventileret sted.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P410 Beskyttes mod sollys.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Linde Ethylene 100%
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.