Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Largo
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Chrysal International BV
Distributør
Chrysal International BV
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
400  g/kg  gibberellinsyre A3
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 73.959 g/ha 0,0000 B/g
Miljøeffekt 23.003 g/ha 0,0000 B/g
I alt 17.546 g/ha 0,0001 B/g
 
Pesticidafgift: 0,016 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
905-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af pelargonier dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Undgå udledning til miljøet (P273). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Ved anvendelse i prydplanter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: For at beskytte grundvandet skal potterne stå helt tæt (pottetæt kultur) eller kulturen skal dække arealet fuldstændigt (dækkende kultur). Ved anvendelse i planter dyrket i potter på jorden uden recirkulering: For at beskytte grundvandet må der på samme areal højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer og maksimale antal behandlinger i alt pr. areal pr. år. Der må endvidere i samme år ikke også anvendes andre produkter, der indeholder gibberellinsyre på samme areal. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. okt. 2023 31. aug. 2024 Largo (C31772), reg.nr. 905-3
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. okt. 2023 31. aug. 2024 Godkendelse af Largo, reg.nr. 905-3, til mindre anvendelse til vækstregulering i pelargonier i åbne og lukkede væksthuse, samt vækstregulering i pelargonier til afskæring og alpeviol, pyntekål, julerose, fredslilje, krysantemum dyrket i potter, samt forlænget holdbarhed af afskårne blomster i åbne væksthuse og lukkede væksthuse. Se brugsanvisning på etiketten.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Largo
Sikkerhedsdatablad
Largo
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.