Middeldatabasen   18. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Alar SG
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
UPL Holdings Coöperatief U.A.
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
850  g/kg  daminozid
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
 
Pesticidafgift: 50 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1046-16
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter og krysantemum til afskæring i lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Der må højest behandles 0,1 hektar per dag. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Ved håndtering af behandlede afgrøder på prydplanter i væksthuse skal der anvendes arbejdstøj. Kemisk bestandige handsker og angivne re-entry intervaller eller nedsatte arbejdstider i afgrøden skal overholdes jf. nedenstående: Ved vanding og inspektion af behandlede planter: - Dag 0-1: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 2 og frem: arbejde må finde sted i afgrøden 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner. Generelt arbejde i potteplanter - Dag 0-4: arbejde i afgrøden må kun finde sted 2 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 5: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner Generelt arbejde i krysantemum ud over høst -Dag 0-5: arbejde i afgrøden må kun finde sted 2 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 6 og frem: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner Ved høst af krysantemum - Dag 0-6: arbejde må ikke finde sted i afgrøden - Dag 7-8: arbejde i afgrøden må kun finde sted 2 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 9-11: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt iført kemisk bestandige handsker - Dag 12 og frem: arbejde i afgrøden må finde sted 8 timer dagligt uden yderligere restriktioner. Efter sprøjtning skal væksthuset være afspærret mindst 16 timer. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker, visir og åndedrætsværn (FP2, P2 eller lign.) ved blanding og påfyldning. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker og en todelt beskyttelsesdragt som er kemikaliebestandig og vandtæt ved håndholdt udbringning. Planter skal dyrkes på tætte planteborde med afløb til opsamling af vand eller på tæt belægning med opsamling af pesticidholdigt vand, herunder kondensvand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Hvis midlet anvendes i planteskolekulturer der bærer spiselig frugt, skal frugter fjernes før salg. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. feb. 2024 15. sep. 2026 Alar SG, reg.nr. 1046-16

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Systemisk plantevækstreguleringsmiddel. Optages gennem bladene og giver planterne et mere kompakt udseende og ofte en bedre og mere holdbar blomstring.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Alar SG
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.