Middeldatabasen   28. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2024)
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Nufarm Nordics AB
Distributør
Nufarm Nordics AB
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
29  g/l  alpha-naphthyl-eddikesyre
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 30,0 l/ha 0,0333 B/l
Miljøeffekt 629 l/ha 0,0016 B/l
I alt 9,10 l/ha 0,110 B/l
 
Pesticidafgift: 16 kr. pr. l

Godkendelse  Salg og anvendelse af midlet er forbudt i Danmark, men Miljøstyrelsen har meddelt dispensation for en begrænset periode til nedennævnte afgrøder.
Registreringsnummer
1067-4
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2024: Må kun anvendes til frugtudtynding og forebyggelse af tidligt frugtfald i æbler og pærer. Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioderne: 30. april 2024 til 8. juli 2024 og 1. august 2024 til 9. september 2024. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 9. september 2024.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer til frugtudtynding ikke anvendes senere end 90 dage før høst. Må i æbler og pærer til forebyggelse af tidligt frugtfald ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Ved forebyggelse af tidligt frugtfald må arbejde med æbler og pærer på friland først finde sted 2 dage efter sprøjtning. Ved frugtudtynding skal brugere anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Dispensation 1. maj 2024 8. jul. 2024 Dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (reg.nr. 1067-4) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2024
Afmeldt / registrering trukket 9. jul. 2024 31. jul. 2024 Pomoxon Extra, reg.nr. 1067-4, anvendelsesforbud, men opbevaring lovlig
Dispensation 1. aug. 2024 9. sep. 2024 Dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra (reg.nr. 1067-4) som vækstreguleringsmiddel i æbler og pærer i 2024
På forbudsliste 10. sep. 2024 31. dec. 2099 Pomoxon Extra, reg.nr. 1067-4, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandbarhed: Pomoxon Extra kan blandes med ionisk additiver (dog kun ved anvendelse i nåletræer). Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld sprøjtebeholderen med halvdelen af den beregnede vandmængde. Tilsæt Pomoxon Extra under konstant omrøring og tilsæt den sidste mængde vand. Ved anvendelse af ionisk additiv tilføjes dette til sidst.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Pomoxon Extra bør opbevares mørkt og tempereret (frostfrit), et sted, der er beregnet til opbevaring af plantebeskyttelsesmidler.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Frugtudtynding 1 lSe bemærkninger Behandling når frugten har en diameter på 8-12 mm, BBCH 69-72. Vandmængde 500-1000 liter pr. ha. Maks. 1 behandling. Behandlingsfrist 90 dage før plukning.
Pærer, Æbler Modvirkning af frugtfald 0,75 lSe bemærkninger Behandling i modningsprocessen, når frugten for alvor begynder at modne, BBCH 81-87. Vandmængde 500-1000 liter pr. ha. Maks. 2 behandlinger med 8-12 dages interval. Behandlingsfrist 7 dage før plukning.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   15-25 ºC  
Luftfugtighed   80-95% RH  
Timers tørvejr   3-4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet For at opnå den optimale effekt bør behandlingen ske, når træet har de bedste vækstbetingelser og ikke er under nogen form for stress. Behandling ved høje temperaturer med intenst solskin bør undgås. Det bør bemærkes, at der kan opstå mindre kloroser (gulfarvning) efter behandlingen. Klorosen er ikke permanent og vil således forsvinde lidt efter lidt.
Virkemåde
Pomoxon Extra anvendes til frugtudtynding samt forebyggelse af for tidligt frugtfald. 1-naphtyleddikesyre (NAA) er et produkt i gruppen auxiner. Optagelsen af NAA sker hurtigt, hvorefter det fordeles i den pågældende plante. Der kan forventes en virkning få dage efter behandlingen. Påføringen skal ske på tørre træer. For at opnå den bedste effekt bør træerne holdes tørre i op til 3-4 timer efter behandlingen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2024)
Sikkerhedsdatablad
Pomoxon Extra (disp. æbler og pærer 2024)
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.