Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Boxer
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
YF 10911, Boxer EC
Pakningsstørrelse
20 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Boxer
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
180,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
800  g/l  prosulfocarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Kartofler 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,66 l/ha 0,273 B/l
Miljøadfærd 2,78 l/ha 0,360 B/l
Miljøeffekt 6,98 l/ha 0,143 B/l
I alt 1,29 l/ha 0,776 B/l
 
Pesticidafgift: 125 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-211
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Frøgræshalm må ikke bruges til foder. Der skal være et interval på 100 dage for såning/plantning af efterfølgende afgrøder tilhørende skærmplante-familien (Apiaceae) undtagen bladselleri, gulerødder, knoldselleri, pastinak og persillerod.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. jan. 2013 31. jan. 2028 Boxer EC, reg.nr. 1-211
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse som jordmiddel mod ukrudt i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas Centaurea cyanus og Gypsophila elegans til frø.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse i engsvingel til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse i hybridrajgræs til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse i alm. rajgræs til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer til mindre anvendelse i løg og porre
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer til mindre anvendelse i gulerødder
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer til mindre anvendelse i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og aronia
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse til urtechrysanthemum til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i purløg til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse i italiensk rajgræs til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse i skorzonerrod til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer til mindre anvendelse i pastinak og persillerod
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. nov. 2013 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211 til mindre anvendelse som bladmiddel mod ukrudt i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Papaver rhoeas Centaurea cyanus og Gypsophila elegans til frø.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. sep. 2014 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer, reg.nr. 1-211, til mindre anvendelse mod ukrudt i jordskokker og knoldselleri
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. feb. 2017 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer (reg.nr. 1-211) til mindre anvendelse mod ukrudt i juletræer og klippegrønt. Vejledning kan erhverves hos Danske Juletræer - træer & grønt, Blokken 15, DK-3460 Birkerød, email info@christmastree.dk.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. maj 2019 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer (reg.nr. 1-211) til mindre anvendelse i jordbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. feb. 2021 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer (reg.nr. 1-211) til mindre anvendelse som jordmiddel mod ukrudt i Chrysantemum carinatum, Calendula officinalis, Iberis spp., Centaurea cyanus, Convolvulus spp., Gypsophila elegans, Chrysanthemum segetum, Cynoglossum, Lupin og Nigella til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. maj 2024 31. jan. 2028 Godkendelse af Boxer (reg.nr. 1-211) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger.
Resistensklasse
N / 15
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes halvt med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. TANKSPULEDYSE MONTERET Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 150 l / 1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, Basagran SG, Centium 36 CS, Command CS, DFF, Fenix, Flight Xtra, Kalif 360 CS, Lamdex, Othello, Pico 750 WG, Sempra 500 SC, Stomp CS, Trimmer 500 WG, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Cliophar 600, Diflanil 500 SC, Express 50 SX, Fighter 480, Foxtrot, Harmony Plus 50 SX, Legacy 500 SC, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Matrigon 72, Nicanor SG, Primera Super, Ricorso, Savvy, Sempra SC, Topik EC, Trimmer SG, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mateno Duo SC 600
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Burresnerre, enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt, vindaks 1,5-5 lEfterår på afgrødens stadium 00-21 Højeste dosering ved store forekomster af agerrævehale og rajgræs. Boxer kan udsprøjtes om efteråret straks efter såning og frem til kornets tre-bladstadium (BBCH 12). Det optimale sprøjtetidspunkt er netop, når sprøjtesporene er synlige (BBCH 10-11). Hvor Boxer anvendes alene, må der påregnes en supplerende behandling mod tokimbladet ukrudt om foråret. Boxer bør ikke anvendes i vintersæd med udlæg pga. risiko for skade på udlægget. Må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.
Kartofler Burresnerre, enårig rapgræs, sort natskygge 4 lAfgrødens stadium 00-11 Boxer udsprøjtes på færdig-hyppede kartofler med fast kam inden kartoflerne spirer frem. Højeste dosering ved store forekomster af ukrudt. Burresnerre med indtil 2 kranse og sort natskygge med indtil 2 løvblade kan bekæmpes med Boxer. Sprøjtning med Boxer efter kartoflernes fremspiring kan give en forbigående skade på kartoflerne. Tørke kan reducere virkningen af Boxer. Ved 2 behandlinger sprøjtes med 2 x 2,5 liter pr. ha med 7-10 dages interval.
Engrapgræs til frøavl, Rajgræs til frøavl, Rødsvingel til frøavl Burresnerre, enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt, vindaks 1-1,5 lEfterår Boxer anvendes om efteråret i veletablerede afgrøder. Ved 2 behandlinger sprøjtes med 2 x 0,75 liter pr. ha med 14 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Udvintrer vintersæd er der frit afgrødevalg efter opharvning. Efter høst af vintersæd eller kartofler er der frit afgrødevalg.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   let fugtig  
Andet Bekvem, ikke knoldet, jord giver bedst virkning af Boxer. Kornet skal sås i en dybde af mindst 3 cm og være godt dækket med jord. Passende jordfugtighed giver gode virkningsbetingelser, men Boxer har dog også god virkning under tørre forhold. Efter kraftig regn, hvor afgrøden lider af iltmangel, kan forbigående gulfarvning af bladene observeres efter anvendelse af Boxer. Skaden vil normalt være forbigående.
Virkemåde
Prosulfocarb optages både via bladene og gennem rødderne og midlet har effekt både over for spirende ukrudt og over for nyfremspiret ukrudt. Prosulfocarb påvirker plantens fedtsyresyntese og dermed dannelsen af de fedtstoffer, der er en væsentlig bestanddel af cellemembraner. Virkningen af prosulfocarb ses som en mørkfarvning af ukrudtets kimblade og -stængel. Selektiviteten skyldes at kornet’s rødder ikke kommer i kontakt med herbicidet.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerkål 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agerrævehale 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta 60-85% effekt ifølge produktblad, mod agerrævehale anbefales 4 l pr. ha
Agersennep 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agerstedmoder 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta 60-85% effekt ifølge produktblad
Agerstedmoder 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agersvinemælk (frøfremspiret) 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Agertidsel (frøfremspiret) 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. hanespore 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. pengeurt 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. rajgræs 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Alm. svinemælk 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Bleg pileurt 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Burresnerre 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
Burresnerre 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Enårig rapgræs 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
Enårig rapgræs 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Ferskenpileurt 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Flyvehavre 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Forglemmigej 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
Forglemmigej 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Fuglegræs 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
Fuglegræs 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Grøn skærmaks 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gråbynke (frøfremspiret) 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gul okseøje 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Gulurt 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hanekro 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Haremad 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hundepersille 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hvidmelet gåsefod 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Hyrdetaske 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta 60-85% effekt ifølge produktblad
Hyrdetaske 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kamille 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta <60% effekt ifølge produktblad
Kornblomst 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kornvalmue 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta <60% effekt ifølge produktblad
Kornvalmue 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kruset skræppe 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Kvik 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Liden nælde 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Lugtløs kamille 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Lægejordrøg 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Markærenpris 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Rajgræs 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta 60-85% effekt ifølge produktblad. Mod rajgræs anbefales 3 l pr. ha
Raps 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Skivekamille 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Snerlepileurt 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Sort natskygge 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Storkenæb 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Storkronet ærenpris 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Tvetand 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
Tvetand 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Vejpileurt 4 l/ha Afgrødenyt / Plantenyt fra Landscentret | Planteavl (Ukrudt i kartofler)  
Vindaks 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
Ærenpris 2 l/ha Boxer EC produktblad fra Syngenta >85% effekt ifølge produktblad
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Generel utilpashed og svimmelhed.
Førstehjælp
Hud: Gennemvædet tøj fjernes straks, og huden vaskes med vand og sæbe. Indtagelse: Munden skylles omhyggeligt med vand. Personen holdes i ro og søg straks lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. Indånding: Personen flyttes til frisk luft og der søges lægehjælp, hvis symptomerne varer ved (svimmelhed eller bevidstløshed). Øjne: Skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Boxer
Sikkerhedsdatablad
Boxer
Vejledning i Planteværn  2024
Side 400 til 403
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.