Middeldatabasen   27. oktober 2016   SEGES P/S
Produktoplysningerhjælp

Primus
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES P/S Planter & Miljø sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES P/S, Planter & Miljø, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
EE-1000, DE 570
Pakningsstørrelse
0,5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Dow AgroSciences Danmark A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
1.810,00 kr/l  (3. okt. 2016)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l florasulam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
Græs og kløver 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Majs) 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vintersæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vårsæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 3,26 l/ha 0,307 B/l
Miljøeffekt 17,2 l/ha 0,0582 B/l
I alt 2,74 l/ha 0,365 B/l
 
Pesticidafgift: 42 kr. pr. l

Godkendelse  
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg, græsmarker samt i visse frøgræsser.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Registreringsnummer
64-45
Behandlingsfrist
Må i hvede, rug, byg og triticale ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage. Halmen fra frøgræs kan opfodres med en behandlingsfrist på 2 måneder.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jun. 2004 31. dec. 2016 Primus
Off-label godkendelse 8. mar. 2005 31. dec. 2016 Off-label godkendelse af Primus til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer of pyntegrønt. Off-label vejledning kan erhverves hos PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup, tlf. 5752 2005.
Off-label godkendelse 25. apr. 2006 31. dec. 2016 Off-label godkendelse af Primus til ukrudtsbekæmpelse i ital. og hybridrajgræs, hundegræs stivbladet svingel, strandsvingel, engsvingel, rajsvingel, timothe og alm. rapgræs til frøavl.
Off-label godkendelse 13. apr. 2007 31. dec. 2016 Off-label godkendelse af Primus til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt. Off-label vejledning fås hos Dansk Juletræsdyrkerforening, Skovenes Hus, Amalievej 20, DK-1875 Frederiksberg C, telefon 3324 2455, fax 3326 0196, e-mail info@christmastree.dk
Off-label godkendelse 2. okt. 2009 31. dec. 2016 Off-label godkendelse af Primus til bekæmpelse af ukrudt i vinterspelt
Off-label godkendelse 11. nov. 2014 31. dec. 2016 Godkendelse af Primus (64-45) til mindre anvendelse til bekæmpelse af lungemos på containerpladser med planteskolekulturer
Off-label godkendelse 6. jun. 2016 31. dec. 2016 Godkendelse til mindre anvendelse af Primus på golfbaner og rekreative arealer. Vejledning fås hos Dansk Golf Union.
Under revurdering 1. jan. 2017 31. dec. 2099 Primus under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet - gerne i blandinger. Det anbefales endvidere at have både vårog vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af en ny sprøjteopgave. Fyld tanken 1/2 med vand og tilsæt derefter den beregnede mængde PRIMUS under omrøring. Fyld tanken efter med vand. Evt. sprede/klæbemiddel tilsættes lige før tanken er fuld. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet. PRIMUS er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste herbicider, fungicider og vækstregulatorer. PRIMUS bør ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-P-ethyl (Primera Super), og clodinafop (Topik).
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate 20 WG, Accurate Delta, Alliance, Ally ST, Ally SX, Atlantis OD, Catch, Cossack OD, DFF, Express Gold SX, Express SX, Harmony Plus SX, Hussar OD, Mirador forte, Moddus M, Nicanor 20 SG, Orius 200 EW, Pixxaro EC, Primus XL, Proline EC 250, Ratio Super SX, Riza, Rubric, Saracen Delta, Serrate, Starane 180S, Starane XL, Tebusha 25% EW, Tomahawk 180 EC, Trimmer 50 SG, Trimmer 500 WG, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agros Florasulam + 2,4 D, Agros Tebu, Amistar (Syngenta Nordics A/S), Ariane FG S, Ceridor MCPA 750, Cerone, Comet (BASF A/S), Cuadro 25 EC, Cythrin 500, Express ST, Finy (AgriChem B. V.), Finy (UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)), Harmony Plus ST, Hussar, Isomexx, LFS Fluroxypyr XL, LFS Iodosulfuron OD, LFS Iodosulfuron-Mesosulfuron OD, LFS Mefenpyr-Iodosulfuron-Mesosulfuron, LFS Prothioconazol, LFS Tebuconazol, LFS Tebuconazol EW, Monitor (Monsanto Crop Sciences Danmark A/S), Mystic 250 EC, Nautius, NF-M 750, Opera (BASF A/S), Opus (BASF A/S), Proline Xpert, Ricorso, Savvy, Spitfire XL, Starpri, Tomahawk 200 EC, Trimaxx
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Agros Fenoxaprop, Foxtrot, LFS Clodinafop, Primera Super, Topik
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 0,06-0,075 lAfgrødens stadium 20-29  
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-39  
Alm. rajgræs, Engrapgræs, Rødsvingel Tokimbladet frøukrudt 0,075 lAfgrødens stadium 20-29  
Alm. rajgræs, Engrapgræs, Rødsvingel Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,15 lAfgrødens stadium 30-39  
Alm. rapgræs til afgræsning og slet, Engsvingel til afgræsning og slet, Hundegræs til afgræsning og slet, Italiensk rajgræs til afgræsning og slet, Strandsvingel til afgræsning og slet, Timothe til afgræsning og slet Tokimbladet frøukrudt 0,075 lAfgrødens stadium 20-29  
Alm. rapgræs til afgræsning og slet, Engsvingel til afgræsning og slet, Hundegræs til afgræsning og slet, Italiensk rajgræs til afgræsning og slet, Strandsvingel til afgræsning og slet, Timothe til afgræsning og slet Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,15 lAfgrødens stadium 30-39  

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde: Efter en Primus behandling er der frit afgrødevalg følgende efterår og forår. Omsåning: Ved omsåning, efter en Primus behandling, kan der kun sås korn, majs eller rajgræs.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-3 ºC    
Timers tørvejr 1      
Virkemåde
Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er beslægtet med sulfonylureamidlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agergåseurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Agersennep 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Alm. brandbæger 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Alm. dværgløvefod 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Burresnerre 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Ferskenpileurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Fliget brøndsel 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Forglemmigej 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Fuglegræs 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Gul okseøje 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Hanekro 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Haremad 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Hundepersille 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Hvidmelet gåsefod 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Hyrdetaske 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Kamille 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Kiddike 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Kornblomst 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Kornvalmue 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Mælkebøtte 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Raps 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Snerlepileurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Sort natskygge 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Stedmoder 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Svinemælk 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Tvetand 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
Vejpileurt 0,1 l/ha Dow AgroSciences Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Ærenpris 0,1 l/ha Dow AgroSciences  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
EUH208a Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501b Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Primus
Leverandør brugsanvisning
Primus
Vejledning i Planteværn  2016
Side 238 til 240
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES P/S og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES P/S.