Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Evolya
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Evolya
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.055,00 kr/kg  (21. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  mesotrion
Parallelprodukt, identisk med Tocalis
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Majs 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,15 kg/ha 0,466 B/kg
Miljøadfærd 4,80 kg/ha 0,209 B/kg
Miljøeffekt 5,65 kg/ha 0,177 B/kg
I alt 1,17 kg/ha 0,852 B/kg
 
Pesticidafgift: 130 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-229
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 19.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. sep. 2018 31. maj 2033 Evolya, reg.nr. 1-229
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. okt. 2019 31. maj 2033 Godkendelse af Evolya (1-229) til mindre anvendelse mod ukrudt i sukkermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2019 31. maj 2033 Godkendelse af Evolya (1-229) til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Evolya tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC gruppe F2), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. For nærværende findes der ingen andre produkter på markedet som har samme virkningsmekanisme, og man kender ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler. Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistens.
Resistensklasse
F2 / 27
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Evolya skal altid blandes med et additiv (non-ionic eller oliebaseret). Ved anvendelse af Evolya i tankblandinger, tilsættes Evolya først. Lad omrøringen køre under den fortsatte opfyldning med vand. Blandingen udsprøjtes straks. Evolya kan under normale omstændigheder tankblandes med Harmony SX, MaisTer, Tomahawk 180 EC og Fighter 480. Tankblanding med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter® 480, kan give risiko for skade på majsen. Risiko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er koldt og majsafgrøden er stresset. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand og omrøring startes. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Evolya i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Catch, Fighter 480, MaisTer
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Majs Agersennep, alm. hanespore, alm. pengeurt, alm. spergel, amarant, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hjertebladet gåsefod, hundepersille, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, kortstråle, læge-katost, mangefrøet gåsefod, raps, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, spildkartofler, stedmoder, svinemælde, vejpileurt, vellugtende kamille, vikke, ærenpris 0,15 kg1. sprøjtning, ukrudt max. 2 løvblade Evolya anvendes i majsens vækststadium 12-19. Der skal tilsættes et non-ionisk eller olie baseret additiv, f.eks. Adigor. Vandmængde: 80-400 l/ha. Splitbehandling: 2 x 0,15 kg/ha udsprøjtes med 8-10 dages interval. 1. behandling foretages, når ukrudtet har max. 1-2 løvblade. 2. behandling foretages efter fremspiring af nyt ukrudt, og dette har max. 1-2 løvblade. Typisk 10- 12 dage efter 1. behandling. Med splitbehandling opnås den mest sikre virkning, og den bør altid foretrækkes, når forholdene betinger det. Til bekæmpelse af tidsel og gråbynke anbefales at behandle med 3 x 0,1 kg/ha.
0,15 kg2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
Majs Agersennep, alm. hanespore, alm. pengeurt, alm. spergel, amarant, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hjertebladet gåsefod, hundepersille, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, kortstråle, læge-katost, mangefrøet gåsefod, raps, rød tvetand, snerlepileurt, sort natskygge, spildkartofler, stedmoder, svinemælde, vejpileurt, vellugtende kamille, vikke, ærenpris 0,3 kgAfgrødens stadium 12-19 Evolya anvendes i majsens vækststadium 12-19. Der skal tilsættes et non-ionisk eller olie baseret additiv, f.eks. Adigor. Vandmængde: 80-400 l/ha. Enkeltbehandling: 1 x 0,3 kg/ha når ukrudtet har max. 3-4 løvblade. Enkeltbehandling kan anvendes, hvis ugunstige vejrforhold har medført, at tidspunktet for splitbehandling er overskredet. Såfremt koldt vejr medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen begynder at få grøn farve.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efter anvendelse af Evolya må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som roer, spinat, ærter, salat, kål og andre grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbearbejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås majs. Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder 4 måneder efter sprøjtning.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 0,5   1-2   2  
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Effekten af Evolya er uafhængig af temperaturen. Synlige symptomer på, at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest mulige solskinstimer øger også effekten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke dugvåde planter er at foretrække. Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen fortsætter væksten og begynder at få grøn farve.
Virkemåde
Mesotrion er et kombineret jord- og bladherbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Mesotrion optages primært gennem bladene men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder at der også sker en bekæmpelse af ukrudt der fremspirer efter sprøjtningen. Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl. Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efterfølgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet. Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke støv
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Evolya
Sikkerhedsdatablad
Evolya
Vejledning i Planteværn  2024
Side 345 til 347
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.