Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mateno Duo SC 600
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Mateno Duo 600 SC, ACL+DFF, BAY H 2016, Mateno Duo
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Mateno Duo SC 600
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
440,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  aclonifen
100  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 l/ha 0,449 B/l
Miljøadfærd 0,747 l/ha 1,34 B/l
Miljøeffekt 4,42 l/ha 0,226 B/l
I alt 0,497 l/ha 2,01 B/l
 
Pesticidafgift: 294 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-631
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 13.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ved doseringer op til 0,35 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må ved doseringer op til 0,7 L/ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. apr. 2019 15. jan. 2027 Mateno Duo 600 SC, reg.nr. 18-631
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. jul. 2022 15. jan. 2027 Godkendelse af Mateno Duo SC 600 (reg.nr. 18-631) til mindre anvendelse mod græsukrudt i frøgræs til frøproduktion
Under revurdering 16. jan. 2027 31. dec. 2099 Mateno Duo 600 SC, reg.nr. 18-631, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Mateno Duo SC 600 indeholder aktivstofferne aclonifen (HRAC gruppe F3) og diflufenican (HRAC gruppe F1), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Desuden anbefales det at anvende kulturtekniske metoder, som pløjning, sædskifte mm. for at reducere mængden af ukrudtsfrø i jorden og modvirke resistensudvikling.
Resistensklasse
S / 32 + F1 / 12
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant.
Opblandingsanvisninger
Blandinger: For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter/sygdomme anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Mateno Duo SC 600 må i rug og vinterbyg IKKE blandes med prosulfocarb-produkter. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Mateno Duo SC 600 i fyldestationen. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for de anvendte midler for specifikke anvisninger), samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, DFF, Diflanil 500 SC, Kaiso Sorbie, Lamdex, Legacy 500 SC, Mangansulfat 32, NitraMan 235, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Sempra 500 SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Adimax, Boxer, Fidox EC, LFS Prosulfocarb, Roxy EC, Topik EC
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Stomp CS
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterhvede Agerstedmoder, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, raps, rød tvetand, vindaks, ærenpris 0,7 lEfterår på afgrødens stadium 00-09 Behandling før fremspiring. Mindst 95 pct. effekt mod agerstedmoder, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, rød tvetand og ærenpris. Mindst 85 pct. effekt mod enårig rapgræs, vindaks, burresnerre, kamille, og raps. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Agerstedmoder, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, rød tvetand, vindaks, ærenpris 0,35 lEfterår på afgrødens stadium 00-09 Behandling før fremspring. Mindst 95 pct. effekt mod agerstedmoder, forglemmigej og fuglegræs. Mindst 85 pct. Effekt mod hyrdetaske, raps, rød tvetand og ærenpris. Mindst 75 pct. effekt mod kamille, kornvalmue og vindaks. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Triticale, Vinterhvede Agerstedmoder, alm. pengeurt, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, rød tvetand, storkenæb, vindaks, ærenpris 0,7 lEfterår på afgrødens stadium 10-13 Behandling efter fremspring. Mindst 95 pct. effekt mod agerstedmoder, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, pengeurt, raps, rød tvetand, storkenæb og ærenpris. Mindst 85 pct. effekt mod enårig rapgræs, vindaks og kornblomst. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg, Vinterrug Agerstedmoder, alm. pengeurt, burresnerre, enårig rapgræs, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornblomst, kornvalmue, raps, rød tvetand, vindaks, ærenpris 0,35 lEfterår på afgrødens stadium 10-13 Behandling efter fremspring. Mindst 95 pct. effekt mod agerstedmoder, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, pengeurt, raps, rød tvetand og ærenpris. Mindst 85 pct. effekt mod burresnerre, kamille og storkenæb. Mindst 75 pct. effekt mod enårig rapgræs, vindaks og kornblomst. Maksimalt 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for almindelige landbrugsafgrøder året efter anvendelse. Skal der sås vinterraps eller roer anbefales pløjning inden såning. Omsåning: Om foråret kan der sås korn eller majs efter dyb harvning eller pløjning.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Nattefrostrisiko   ingen frost  
Virkemåde
Mateno Duo SC 600 indeholder aktivstofferne aclonifen og diflufenican. Aclonifen virker både som jord- og bladmiddel, og har derfor effekt på både fremspiret og ikke fremspiret ukrudt. Anvendt før fremspiring virker aclonifen via kontakt med ukrudtet i fremspiringsfasen. På ukrudt, som er fremspiret, optages aclonifen gennem blade og stængler. Diflufenican virker primært som jordmiddel, men har også bladeffekt. Ved udsprøjtning danner Mateno Duo SC 600 en film på jordoverfladen, hvorefter aktivstofferne optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søge lægehjælp (P333+P313). Øjne: Ved vedvarende øjenirritation. Søge lægehjælp (P337+P313). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Alt tilsmudset tøj tages af. Og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT) / 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mateno Duo SC 600
Sikkerhedsdatablad
Mateno Duo SC 600
Vejledning i Planteværn  2024
Side 148 til 149
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.