Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Belkar
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
GF-3447
Pakningsstørrelse
3 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Belkar
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.175,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
48  g/l  picloram
10  g/l  halauxifen-methyl
(~ 9,59  g/l  halauxifen)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 0,625 l/ha  1,60 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 1,44 l/ha 0,695 B/l
Miljøeffekt 16,0 l/ha 0,0624 B/l
I alt 1,13 l/ha 0,882 B/l
 
Pesticidafgift: 125 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-91
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 30.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. jun. 2017 5. aug. 2026 Belkar, reg.nr. 64-91
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. aug. 2022 5. aug. 2026 Godkendelse af Belkar (reg.nr. 64-91) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i purløg og efterårssået kål til frøproduktion på friland
Under revurdering 6. aug. 2026 31. dec. 2099 Belkar, reg.nr. 64-91, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Belkar indeholder aktivstofferne picloram og halauxifen-methyl, som begge tilhører HRAC gruppe O, der er kendetegnet ved lav risiko for resistensudvikling. Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Belkar bør ikke blandes med vækstreguleringsmidler, svampemidler med vækstregulerende effekt, græsmidler eller højkoncentrerede bormidler. Der anbefales minimum 7 dages interval mellem behandlinger. Behandling af afgrøder, som tidligere er vækstreguleret, bør først ske når væksten er genoptaget, hvilket i nogle tilfælde kan betyde at intervallet skal øges. Ved blanding med andre midler følges midlets brugsanvisning. Det anbefales ikke at iblande mere end en blandingspartner. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde produkt, som herefter suges op i sprøjtetanken samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Belkar i fyldestationen. Direkte injektion: Der henvises til sprøjtefabrikantens vejledning.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave: Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0.5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Kaiso Sorbie, Kerb 400 SC, Lamdex, Mavrik
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Agil 100 EC, Caryx, Focus Ultra, Juventus 90, Bor MEA 150
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Tokimbladet frøukrudt 0,25 lEfterår på afgrødens stadium 12-15 Enkeltbehandling. Der kan forventes 95-100% effekt mod kornblomst, lægejordrøg, rød tvetand og døvnælde, 85-95% effekt mod hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, burresnerre, storkenæb, vellugtende kamille og pengeurt, og 70-85% effekt mod lugtløs kamille, finbladet vejsennep og kornvalmue.
Vinterraps Tokimbladet frøukrudt 0,5 lEfterår på afgrødens stadium 16-30 Enkeltbehandling. Der kan forventes 95-100% effekt mod kornblomst, lægejordrøg, burresnerre, døvnælde, rød tvetand, vellugtende kamille og kornvalmue, 85-95% effekt mod hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, finbladet vejsennep, storkenæb, lugtløs kamille og pengeurt, og 70-85% effekt mod fuglegræs.
Vinterraps Tokimbladet frøukrudt 0,25 lEfterår på afgrødens stadium 12-15 Splitbehandling. Der kan forventes 95-100% effekt mod kornblomst, hvidmelet gåsefod, lægejordrøg, burresnerre, storkenæb, rød tvetand, døvnælde, vellugtende kamille og pengeurt, 85-95% effekt mod lugtløs kamille og kornvalmue, og 70-85% effekt mod fuglegræs og finbladet vejsennep.
0,25 l2. sprøjtning 3 uger senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Alle afgrøder, dog ikke bønner og ærter, kan etableres. Efterfølgende afgrøde: Der er ingen restriktioner for valg af efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2 ºC 12-18 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Meget tørre forhold kan give en svag effektreduktion. Undgå at behandle når afgrøden er udsat for stress fra kulde, tørke, vandlidende jord, angreb af skadedyr, mangel på næringsstoffer, dårlige etableringsforhold osv. I marker som tidligere er vækstreguleret, bør plantens tilstand vurderes før behandling. Behandling af en stresset afgrøde kan medføre deforme blade eller planter med ændret udseende.
Virkemåde
Belkar indeholder auxindannerne halauxifen-methyl og picloram. Belkar optages primært gennem ukrudtets blade. De første symptomer ses ofte få dage efter behandling. Ca. 4 uger efter behandling kan der forventes fuld effekt på de fleste følsomme ukrudtsarter.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Burresnerre 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Burresnerre 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Forglemmigej 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Forglemmigej 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Fuglegræs 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Fuglegræs 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Hejrenæb 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Hejrenæb 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Hyrdetaske 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Hyrdetaske 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Kamille 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Kamille 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Kornblomst 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Kornblomst 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Kornvalmue 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Kornvalmue 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Stedmoder 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Stedmoder 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Storkenæb 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Storkenæb 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Tvetand 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Tvetand 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
Ærenpris 0,25 l/ha Dow AgroSciences  
Ærenpris 0,5 l/ha Dow AgroSciences  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp(P337+P313). Der henvises endvidere til produktets sikkerhedsdatablad afsnit 4.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Belkar
Sikkerhedsdatablad
Belkar
Vejledning i Planteværn  2024
Side 379
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.