Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Saracen M
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,5 og 1 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Saracen M
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.340,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  florasulam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
Græs og kløver 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Majs) 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vintersæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vårsæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 1,95 l/ha 0,514 B/l
Miljøeffekt 17,2 l/ha 0,0582 B/l
I alt 1,75 l/ha 0,572 B/l
 
Pesticidafgift: 82 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-38
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg samt i frøgræs og græs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39. Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. dec. 2018 31. dec. 2030 Saracen M, reg.nr. 347-38 - godkendelse overført fra Cheminova A/S
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2019 31. dec. 2030 Godkendelse af Saracen M (reg.nr. 347-38) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt i Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jun. 2022 31. dec. 2030 Godkendelse af Saracen M (reg.nr. 347-38) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. aug. 2022 31. dec. 2030 Godkendelse af Saracen M (reg.nr. 347-38) til mindre anvendelse mod ukrudt på rekreative græsarealer uden offentlig adgang (inkl. private haver)

Anvendelse  
Resistensrisiko
Saracen M indeholder aktivstoffet florasulam, som tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe B. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for en ALS hæmmer fra HRAC gruppe B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for ALS-hæmmerne blandt ukrudtsarterne alm. fug legræs, kornvalmue, lugtløs kamille og et enkelt tilfælde af resistens blandt arterne hanekro, hyrdetaske og gul okseøje. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten eller ved at udsprøjte en tank blanding af to midler.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Saracen M fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Saracen, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Saracen M skal udbringes.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares i uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Kaiso Sorbie, Metaxon, Nuance Max 75 WG, Sempra SC, Stabilan Extra, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, Amistar, Ariane FG S, Cerone, Cuadro NT, DFF, Express 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Moddus M, Proline Xpert EC 240, Starane 333 HL, Stemper, Tombo
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, Foxtrot, Primera Super, Serrate, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 20-29 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson.
Vintersæd Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-39 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson.
Vårsæd Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 12-29 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson.
Vårsæd Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-39 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson.
Græs Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 20-29 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson. Saracen M må ikke bruges, hvor der er kløver, lucerne eller andre bælgplanter. Arealet kan afgræsses eller høstes til slet 7 dage efter sprøjtning.
Græs Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,075-0,15 lAfgrødens stadium 30-39 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson. Saracen M må ikke bruges, hvor der er kløver, lucerne eller andre bælgplanter. Arealet kan afgræsses eller høstes til slet 7 dage efter sprøjtning.
Frøgræs Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 20-29 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Frøgræs Agersennep, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, kiddike, kornblomst, kornvalmue, raps, snerlepileurt, sort natskygge 0,075-0,15 lAfgrødens stadium 30-39 Effektiv bekæmpelse af de nævnte arter. Max. 1 behandling pr. vækstsæson. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde: Efter en behandling med Saracen M kan følgende afgrøder sås om efteråret: korn, vinterraps, hestebønner og græs. Om foråret efter en Saracen M-behandlet mark er der frit afgrødevalg. Omsåning: Ved omsåning af en Saracen M-behandlet mark, kan der kun sås vårhvede, vårbyg, havre, majs eller rajgræs.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-3 ºC    
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er beslægtet med sulfonylurea-midlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudts arter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agergåseurt 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Agersennep 0,1 l/ha  
Alm. brandbæger 0,1 l/ha  
Alm. dværgløvefod 0,1 l/ha  
Burresnerre 0,1 l/ha  
Ferskenpileurt 0,1 l/ha  
Fliget brøndsel 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Forglemmigej 0,1 l/ha  
Fuglegræs 0,1 l/ha  
Gul okseøje 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Hanekro 0,1 l/ha  
Haremad 0,1 l/ha  
Hundepersille 0,1 l/ha  
Hvidmelet gåsefod 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Hyrdetaske 0,1 l/ha  
Kamille 0,1 l/ha  
Kiddike 0,1 l/ha  
Kornblomst 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Kornvalmue 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Mælkebøtte 0,1 l/ha  
Raps 0,1 l/ha  
Snerlepileurt 0,1 l/ha  
Sort natskygge 0,1 l/ha  
Stedmoder 0,1 l/ha  
Svinemælk 0,1 l/ha  
Tvetand 0,1 l/ha  
Vejpileurt 0,1 l/ha Tilsætning af spredeklæbemiddel kan sikre effekten
Ærenpris 0,1 l/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Saracen M
Sikkerhedsdatablad
Saracen M
Vejledning i Planteværn  2024
Side 255 til 257
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.